SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp

Experimental Structure Dynamics, Project Course

Konstruktörer och beräkningsingenjörer i industrin har ofta behov av verktyg att ta reda på hur maskiner, farkoster etc beter sig under inverkan av dynamiska krafter. Syftet kan vara att förbättra en existerande konstruktion eller att dra lärdomar inför kommande. I takt med utvecklingen av mät- och datortekniken under 1980-talet blev denna typ av analyser möjliga med t ex finita elementmetoden och den experimentella modalanalysen.

Pålitliga resultat från analysverktyg av detta slag kräver att användaren är väl medveten om verktygens begränsningar och kan använda dem på ett kritiskt sätt. Det övergripande syftet med denna kurs är att ge dig såväl teoretiska kunskaper som praktisk användarvana så att du är väl förberedd att arbeta praktiskt med experimentell strukturdynamik.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Efter att ha läst kursen skall Du,

 • kunna använda experimentell modalanalys till att analysera ett verkligt problem.

Mer specifikt innebär detta att Du skall kunna,

 • redogöra för såväl detaljer som sammanhang i den teori som den experimentella strukturdynamiken bygger på,
 • välja ett ändamålsenligt sätt att representera ditt testobjekt som en fysisk modell,
 • mäta upp de indata den fortsatta analysen kräver,
 • redogöra för och använda enklare metoder att skatta modellparametrarna,
 • välja ut och använda en lämplig avancerad parameterskattningsmetod i en kommersiell mjukvara,
 • åskådliggöra dina resultat d v s din modell,
 • kritiskt granska pålitligheten och relevansen i den modell Du tagit fram och
 • rapportera resultaten på skriftlig form.

Kursens huvudsakliga innehåll

Del 1. Teori: Teoretiska grunder. Mätning, bestämning och analys av mekaniska strukturers dynamiska (modala) parametrar.

Tillämpningar: Analys av tvungna svängningar. Analys av kopplade strukturer. Känslighetsanalys. Strukturmodifiering.

Datorövning: Bestämning av en balks vibrationsmoder ur experimentellt bestämda indata.

Del 2. Laboration och projektlaboration: Instrumentering och experimentell uppställning av mätobjekt. Metoder för insamling av mätdata. Mätning av frekvenssvarsfunktioner. Bestämning av modala parametrar. Grafisk presentation av mät- och analysresultat. Skriftlig rapportering.

Teststrukturer: Referensmätobjekt; platta. Objekt från industrin.

Behörighet

Grundkurser i matematik, mekanik.

Litteratur

Carlsson, U. Experimental Structure Dynamics.

Examination

 • LABA - Dator- och mätövningar, 3,0, betygsskala: P, F
 • LABB - Projektlaboration, 3,0, betygsskala: P, F
 • TENA - Muntlig tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Muntlig tentamen (TEN1; 3 hp).
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp).
Godkänd projektlaboration (LAB2; 3 hp)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Hans Bodén <hansbod@kth.se>

Övrig information

Ordinarie examinator är Hans Bodén.

Påbyggnad

SD2165 Acoustical Measurements
SD2155 Flow Acoustics
SD2160 Ljud- och Vibrationsprojekt
SD2170 Energy Methods
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2185 Ultrasonics
SD2190 Vehicle Acoustics and Vibration

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2018.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.