Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Konstruktörer och beräkningsingenjörer i industrin har ofta behov av verktyg att ta reda på hur maskiner, farkoster etc beter sig under inverkan av dynamiska krafter. Syftet kan vara att förbättra en existerande konstruktion eller att dra lärdomar inför kommande. I takt med utvecklingen av mät- och datortekniken under 1980-talet blev denna typ av analyser möjliga med t ex finita elementmetoden och den experimentella modalanalysen.

Pålitliga resultat från analysverktyg av detta slag kräver att användaren är väl medveten om verktygens begränsningar och kan använda dem på ett kritiskt sätt. Det övergripande syftet med denna kurs är att ge dig såväl teoretiska kunskaper som praktisk användarvana så att du är väl förberedd att arbeta praktiskt med experimentell strukturdynamik.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2150 (VT 2021–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Teori:

 • Linjära modeller av mekaniska systems vibrationsegenskaper
 • Modeller baserade på frekvenssvarsfunktionsmatriser
 • Passiva, aktiva och kopplade system
 • Mätning av frekvenssvarsfunktioner
 • Modeller för resonanta system
 • Resonanta vibrationer, resonansfrekvens
 • Ett systems vibrationsmoder
 • Egenvärdesproblem – Egensvängningar
 • Metoder att bestämma ett systems vibrationsmoder ur dess frekvenssvarsfunktionsmatris
 • Resultatens tillförlitlighet 

Laborationer och projekt:

 • Mätning av frekvenssvarsfunktioner med skakarexcitering
 • Mätning av frekvenssvarsfunktioner med hammarexcitering
 • Experimentell bestämning av vibrationsmoder för testobjekt

Lärandemål

Efter att ha läst kursen skall kursdeltagaren kunna använda frekvensvarsfunktionsmetodik och experimentell modalanalys till att analysera ett verkligt systems vibrationer.

Kursdeltagarna skall efter genomgången kurs kunna

 1. Redogöra för och förklara begrepp och modeller som används då ett system beskrivs som ett linjärt system.
 2. Redogöra för och förklara hur frekvenssvarsfunktioner skall mätas.
 3. Redogöra för och förklara hur en modal modell kan bestämmas ur systemets frekvenssvarsfunktioner.
 4. Redogöra för modellernas begränsningar.
 5. Redogöra för och använda metoder att bedöma modellernas relevans (pålitlighet).
 6. Genomföra en experimentell bestämning av en modal modell av ett verkligt system.
 7. Rapportera genomförande och resultat av en experimentell analys av vibrationsegenskaper.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundnivå

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Dator- och mätövningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABB - Projektlaboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENB - Muntlig och skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

·         Godkända laborationer, LAB A

·         Godkänt projekt, LAB B

·         Godkänd Muntlig och skriftlig tentamen, TEN A

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Hans Bodén

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2150

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2140 Vibroacoustics

SD2170 Energy Methods

SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration

SD2191 Vehicle Acoustics and Vibration

SE2134 Dynamik inom hållfasthetsläran

Övrig information

Ordinarie examinator är Hans Bodén.