SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp

Experimental Structure Dynamics, Project Course

Konstruktörer och beräkningsingenjörer i industrin har ofta behov av verktyg att ta reda på hur maskiner, farkoster etc beter sig under inverkan av dynamiska krafter. Syftet kan vara att förbättra en existerande konstruktion eller att dra lärdomar inför kommande. I takt med utvecklingen av mät- och datortekniken under 1980-talet blev denna typ av analyser möjliga med t ex finita elementmetoden och den experimentella modalanalysen.

Pålitliga resultat från analysverktyg av detta slag kräver att användaren är väl medveten om verktygens begränsningar och kan använda dem på ett kritiskt sätt. Det övergripande syftet med denna kurs är att ge dig såväl teoretiska kunskaper som praktisk användarvana så att du är väl förberedd att arbeta praktiskt med experimentell strukturdynamik.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Del 1. Teori: Teoretiska grunder. Mätning, bestämning och analys av mekaniska strukturers dynamiska (modala) parametrar.

Tillämpningar: Analys av tvungna svängningar. Analys av kopplade strukturer. Känslighetsanalys. Strukturmodifiering.

Datorövning: Bestämning av en balks vibrationsmoder ur experimentellt bestämda indata.

Del 2. Laboration och projektlaboration: Instrumentering och experimentell uppställning av mätobjekt. Metoder för insamling av mätdata. Mätning av frekvenssvarsfunktioner. Bestämning av modala parametrar. Grafisk presentation av mät- och analysresultat. Skriftlig rapportering.

Teststrukturer: Referensmätobjekt; platta. Objekt från industrin.

Lärandemål *

Efter att ha läst kursen skall Du,

 • kunna använda experimentell modalanalys till att analysera ett verkligt problem.

Mer specifikt innebär detta att Du skall kunna,

 • redogöra för såväl detaljer som sammanhang i den teori som den experimentella strukturdynamiken bygger på,
 • välja ett ändamålsenligt sätt att representera ditt testobjekt som en fysisk modell,
 • mäta upp de indata den fortsatta analysen kräver,
 • redogöra för och använda enklare metoder att skatta modellparametrarna,
 • välja ut och använda en lämplig avancerad parameterskattningsmetod i en kommersiell mjukvara,
 • åskådliggöra dina resultat d v s din modell,
 • kritiskt granska pålitligheten och relevansen i den modell Du tagit fram och
 • rapportera resultaten på skriftlig form.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Grundkurser i matematik, mekanik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Carlsson, U. Experimental Structure Dynamics.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LABA - Dator- och mätövningar, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LABB - Projektlaboration, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TENA - Muntlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Muntlig tentamen (TEN1; 3 hp).
Godkända laborationer (LAB1; 3 hp).
Godkänd projektlaboration (LAB2; 3 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Hans Bodén

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2150

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2165 Acoustical Measurements
SD2155 Flow Acoustics
SD2160 Ljud- och Vibrationsprojekt
SD2170 Energy Methods
SD2175 Numerical Methods for Acoustics and Vibration
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2185 Ultrasonics
SD2190 Vehicle Acoustics and Vibration

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ordinarie examinator är Hans Bodén.