Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursen behandlar de teoretiska grunderna för elementbaserade, diskreta analysmetoder, finit element metod (FEM) och randintegralmetod (BEM). Tonvikten ligger på lösningar av akustiska problem och vibrationsproblem, inverkan av dämpning.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2175 (HT 2018–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion till numeriska metoder. Matematiska modeller och dess numeriska lösning. Finita differensmetod. Galerkins metod and viktade residualer. Enkla element och dess olika formuleringar. Isoparametriska element. Numerisk interpolation. Konvergensegenskaper för dynamiska problem. Hierarkiska element. Direkta och iterativa lösare. Egenvärdeslösning. Modal superposition. Exempel på akustisk avstrålning och spridning med hjälp av BEM. Grundläggande fluid-struktur interaktion. Beräkning av respons hos ett kopplat struktur-akustiskt problem. Modellering och inverkan av dämpning.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • Förklara nyckelbegrepp bakom numeriska metoder för akustik och vibrationer, såsom finita element- och finita differensmetoder och diskutera dem i fråga av förenklingar, noggrannhet, utförande och validering.
  • Tillämpa numerisk teori till akustik- och vibrationsproblem genom att införa den i numeriska program, och utföra numeriska beräkningar med beräkningsprogram som Matlab och Comsol Multiphysics.
  • Reflektera över numeriska implementeringar, välja lämpliga modelleringsmetoder och felsöka problem som uppstår.
  • Utvärdera och kritiskt bedöma numeriska resultat för att föreslå förbättringar från både fysiska och numeriska modelleringsperspektiv.
  • Presentera resultatet av sitt arbete i gruppdiskussioner, formella muntliga presentationer och skriftliga rapporter.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundläggande kurser i matematik och mekanik.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurskompendium: Numeriska metoder inom akustik och vibrationer.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INLA - 4x Hemuppgifter & skriftlig redovisning, 6,0 hp, betygsskala: P, F
  • PROA - Projektuppgift & muntlig och skriftlig redovisning, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig examination (TEN1; 4 HP), Hemuppgifter, skriftlig redovisning (INL1; 3 HP), Projektuppgift, muntlig och skriftlig redovisning (INL2; 2 HP).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Peter Göransson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2175

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2165 Acoustical Measurements
SD2150 Experimental Structure Dynamics
SD2155 Flow Acoustics
SD2160 Ljud- och Vibrationsprojekt
SD2170 Energy Methods
SD2180 Non-Linear Acoustics
SD2185 Ultrasonics
SD2190 Vehicle Acoustics and Vibration