Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SD2222 Fordonskomponenter 8,0 hp

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om vägfordons ingående komponenter samt deras funktion. I detta ingår modellbildning, validering och analys.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51878

Rubriker med innehåll från kursplan SD2222 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Däck och däckskrafter. Drivlinekomponenter. Bromssystem. Hjulupphängningar. Styrinrättningar. Chassi och kaross.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • redogöra för vägfordons ingående komponenter och deras funktion.
 • förklara hur huvudkomponenter i driv-, fjädrings- och bromssystem samverkar.
 • genomföra beräkningar av fordons start-, accelerations- och retardationsförlopp samt backtagningsförmåga.
 • genomföra beräkningar av bromskraftfördelning samt konstruera och analysera slirdiagram.
 • härleda ett däcks sidkrafter och återställande moment med hjälp av borstmodellen.
 • genomföra beräkningar av fjädringsegenskaper för hjulupphängningskomponenter.
 • tillämpa erhållna kunskaper gällande analys av prestanda för vägfordon.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SD1230 Fördjupningsarbete i Fordonsteknik

eller

SD2224 Fordonssystemteknik för en bättre miljö.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp)

Godkända inlämningsuppgifter (ÖVN1; 2 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SD2225 Fordonsdynamik

Kontaktperson

Lars Drugge (larsd@kth.se)