Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2225 Fordonsdynamik, allmän kurs 11,0 hpAdministrera Om kursen

Kursen behandlar markfordons dynamik och dynamiska egenskaper samt dynamisk analys av delsystem i markfordon.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2225 (HT 2013–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fordonsdynamiska egenskaper. Koordinatsystem och koordinattransformationer. Komfort, handling, vältning. Modellering och framtagning av rörelseekvationer för fordon vid körning rakt fram samt kurvkörning. Kraft – och vägexcitering. Instationär körning och stabilitet. Frekvensegenskaper och stegsvar. Elastiska element i hjulupphängning och effektiv sidkraftkoefficient, krängstyrning. Köregenskapsdiagram. Olinjäriteter och dimensionslösa rörelseekvationer på state-space form. Fjädrande upphängning. Momentexitering och hjulstötar. Fordonskombinationer, kopplade släpvagnsrörelser och stabilitet. Statistisk försöksplanering.

Lärandemål

Kursen har som övergripande mål att ge kursdeltagaren en fördjupad kunskap om modellering, simulering, mätning och analys av markfordons dynamiska beteende. 

Efter kursen ska deltagaren kunna:

 • beskriva för de grundläggande begreppen inom fordonsdynamik
 • beskriva och använda koordinatsystem och koordinattransformationer för fordonsdynamisk analys
 • skapa enklare modeller för fordonsdynamisk analys
 • förklara antaganden/begränsningar med de framtagna modellerna
 • härleda rörelseekvationer för fordon för att genomföra analys av hopp- och nickrörelser som uppkommer pga. tex. acceleration, bromsning och ojämn väg
 • härleda rörelseekvationer för fordon vid stationär och instationär kurvkörning samt analysera fordonets kursstabilitet och rollbeteende
 • härleda den effektiva sidkraftskoefficienten med hänsyn tagen till de elastiska elementen i hjulupphängningen samt kunna analysera dess effekt på fordonets dynamiska egenskaper
 • härleda rörelseekvationer för fordonskombinationer och analysera dess stabilitet i girled
 • skapa köregenskapsdiagram och dra slutsatser från dessa
 • ställa upp, genomföra och analysera en enkel statistisk försöksplanering för fordonsdynamisk analys
 • förklara hur olika förändringar av fordonets konstruktion påverkar fordonets dynamiska egenskaper
 • planera, genomföra, utvärdera och presentera ett enklare fältprov för fordonsdynamisk analys.
 • tillämpa de fördjupade kunskaperna på praktiska problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/ Engelska 6, 23 hp mekanik och 33 hp matematik

Rekommenderade förkunskaper

 • Baskunskaper reglerteknik samt Matlab alt Simulink är en fördel

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium Fordonsdynamik.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 7,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (TEN1; 7 hp).

Godkända inlämningsuppgifter (ÖVN1; 4 hp

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jenny Jerrelind

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2225

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Obligatorisk för inriktningen Vägfordon.