Hoppa till huvudinnehållet

SD2250 Hållbar fordonsdesign 7,5 hp

Den här kursen ger teknikstudenter en medvetenhet om både utmaningarna och möjligheterna i hållbar fordonsdesign. Det här görs genom att anta globala perspektiv samt samhälls- och individ-nivåperspektiv och att relatera dem till metoder och tekniker som möjliggör ingenjörer att utveckla hållbara fordon.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SD2250 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen innehåller olika aspekter av att utforma hållbara fordon inkluderande krav på en hållbar framtid; organisationer och individers åtgärder; system, komplexitet och modellering; transportsystemet; förflyttning till en cirkulär ekonomi; strategier för hållbar produktutveckling; miljöbedömning och design; fordonsdesign och teknik; lösa funktionella konflikter.

Lärandemål

Vid slutet av kursen ska studenterna kunna:

  • Beskriva de viktigaste utmaningarna för att förverkliga hållbara transportfordon och förklara de viktigaste globala drivkrafterna och hindren bakom övergången till dessa.
  • Reflektera över fördelar och nackdelar med olika modelleringsmetoder, utvärderingsmetoder och designteorier som är relevanta för utformningen av hållbara fordon och motivera valet av givna metoder.
  • Utföra referenssimuleringar och bedömningsberäkningar och utvärdera resultaten. 

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundnivå.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Hemuppgifter och skriftlig redovisning, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektuppgift samt muntlig och skriftlig redovisning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2250

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd