Hoppa till huvudinnehållet

SD2320 Utmaningsbaserad järnvägssystemdesign 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-03-17 programstuderande

Anmälningskod

61447

Rubriker med innehåll från kursplan SD2320 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Områden som omfattas är: hållbarhetsmål, järnvägssystem, transport, innovation, ”Design Thinking”, lösning av lömska problem och öppna problem, interaktion med intressenter.

Lärandemål

Efter en genomförd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva järnvägssystemet, inklusive interna relationer mellan dess olika intressenter, och dess funktion och användbarhet i det bredare transportsystemet.
 • Lösa öppna komplexa utmaningar i det bredare transportsystemet där järnvägslösningar är ett lämpligt mobilitetsalternativ.
 • Samarbeta i grupper med olika bakgrunder (inklusive intressenter), underlätta diskussioner och i sin tur lära av kollegor, med målet att nå hållbarhetsmålen.
 • Analysera och bedöma hur lämpliga olika lösningar är för hållbarhetsrelaterade utmaningar, från normativa begränsningar till egna personliga motiv.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundnivå.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Slutbetyget kommer att baseras på:

 1. Teknisk portfölj och självreflektion: ett individuellt dokument där studenterna reflekterar över sitt eget lärande, från både tekniska aspekter och mer öppna färdigheter.
 2. Muntlig presentation: en gruppresentation där de presenterar sitt arbete och reflekterar över det tvärvetenskapliga samarbetet.
 3. Personlig intervju: betyget kommer att finjusteras med en personlig intervju med avsikt att fördjupa analyserna och svaren i portföljen och självreflektion. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Carlos Casanueva Perez (carlosc@kth.se)