SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp

Fibre Composites - Materials and Manufacturing

Tillverkningsmetodik för fiberarmerade polymera kompositer samt de ingående materialen och deras inverkan på slutproduktens egenskaper.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Kursen avser att ge de grundläggande kunskaper som krävs för att framgångsrikt formge och dimensionera polymera fiberkompositer.

Efter avslutad kurs ska deltagare kunna:

 • välja det mest lämpade materialsystemet och tillverkningsprocessen för en given kompositprodukt, samt planera lämpliga efterbearbetningssteg. Valen ska baseras på krav på mekaniska egenskaper, miljöbelastning (fukt, förhöjd temperatur, samt lösningsmedel), samt ekonomiska aspekter.
 • bestämma en lämplig kvalitetssäkringsprocedur
 • prediktera ett kompositlaminats mekaniska egenskaper
 • utgående från materialets mikrostruktur beskriva hur ett kompositmaterials egenskaper förändras med temperatur
 • genomföra och analysera mekanisk provning av kompositmaterial, samt förklara skillnader mellan experimentella resultat och teori
 • redogöra för de viktigaste processparametrarna och hur de påverkar kompositens kvalité och egenskaper.

Kursens huvudsakliga innehåll

Inledning och applikationer, materialsammansättning, egenskaper, mikromekanik, tillverkningsmetoder, modellering av tillverkning, bearbetning, fogning, reparation, förstörande och ickeförstörande provning, återvinning och arbetsmiljö. Obligatoriska moment är en projektuppgift och tre laborationer.

Behörighet

Basprogram BD, M, P, T eller motsvarande.

Litteratur

Åström, T. 1997. Manufacturing of Polymer Composites, Chapman & Hall, London, UK.

Utdelat material

Examination

 • LAB1 - Laboration, 1,5, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Projektarbete, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Laboration (LAB; 1,5 hp), projektarbete (ÖVN;1,5 hp) och tentamen (TEN; 3 hp).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Malin Åkermo <akermo@kth.se>

Påbyggnad

SD2413, SD2415, SD2416.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.