Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hpAdministrera Om kursen

Metoder för modellering och viss optimering av de vanligaste tillverkningsprocesserna för polymera fiberkompositer.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2415 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Introduktion till processmodellering, modellering av matrisflöde, härdning, viskositet, permeabilitet, Darcy’s lag, draperbarhet, värmeledningsmodeller, numerisk modellering och experiment.

Lärandemål

Kursen ska ge de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna beskriva och modellera inverkan av de fysikaliska parametrar som styr framställning av fiberkompositer, samt erfarenhet av experimentella studier för att verifiera de modeller som framtagits.

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • beskriva de fysikaliska fenomen och materialegenskaper som aktivt påverkar tillverkningen av fiberkompositer
 • tillgodogöra sig och använda kunskap från vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet
 • beskriva de viktigaste processparametrarna och tillverkningsmetoderna med hjälp fysikaliska ekvationer samt konstitutiva samband
 • idealisera ovanstående ekvationer och samband för att utveckla förenklade modeller
 • implementera modeller i lämplig kod (MATLAB eller FEM) och därefter genomföra simuleringar
 • utforma experiment för att verifiera resultat
 • analysera experimentella resultat och dra slutsatser om modellernas giltighet och precision
 • använda utvecklade modeller för enklare processoptimering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Basprogram BD, M, P, T eller motsvarande samt SD2410 Fördjupningsarbete mot Lättkonstruktioner eller SD2414 Fiberkompositer – Material och tillverkning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Åkermo, M., An introduction to Process Modelling in Composites Manufacturing, KTH, 2006.

Övrigt material delas ut under kursens gång.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Laboration (LAB; 4 hp) och skriftlig tentamen (TEN; 2 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Malin Åkermo

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2415

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd