SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp

Process Modelling for Composite Manufacturing

Metoder för modellering och viss optimering av de vanligaste tillverkningsprocesserna för polymera fiberkompositer.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Introduktion till processmodellering, modellering av matrisflöde, härdning, viskositet, permeabilitet, Darcy’s lag, draperbarhet, värmeledningsmodeller, numerisk modellering och experiment.

Lärandemål *

Kursen ska ge de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna beskriva och modellera inverkan av de fysikaliska parametrar som styr framställning av fiberkompositer, samt erfarenhet av experimentella studier för att verifiera de modeller som framtagits.

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • beskriva de fysikaliska fenomen och materialegenskaper som aktivt påverkar tillverkningen av fiberkompositer
 • tillgodogöra sig och använda kunskap från vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet
 • beskriva de viktigaste processparametrarna och tillverkningsmetoderna med hjälp fysikaliska ekvationer samt konstitutiva samband
 • idealisera ovanstående ekvationer och samband för att utveckla förenklade modeller
 • implementera modeller i lämplig kod (MATLAB eller FEM) och därefter genomföra simuleringar
 • utforma experiment för att verifiera resultat
 • analysera experimentella resultat och dra slutsatser om modellernas giltighet och precision
 • använda utvecklade modeller för enklare processoptimering

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Basprogram BD, M, P, T eller motsvarande samt SD2410 Fördjupningsarbete mot Lättkonstruktioner eller SD2414 Fiberkompositer – Material och tillverkning.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Åkermo, M., An introduction to Process Modelling in Composites Manufacturing, KTH, 2006.

Övrigt material delas ut under kursens gång.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LAB1 - Laboration, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Laboration (LAB; 4 hp) och skriftlig tentamen (TEN; 2 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Malin Åkermo

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2415

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde *

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.