SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp

Process Modelling for Composite Manufacturing

Metoder för modellering och viss optimering av de vanligaste tillverkningsprocesserna för polymera fiberkompositer.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

 • Perioder

  HT18 P1 (6,0 hp)

 • Anmälningskod

  50377

 • Kursen startar

  2018-08-27

 • Kursen slutar

  2018-10-26

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser *

  10 - 30

  *) Kurstillfället kan komma att ställas in om antalet antagna understiger minimiantalet platser. Vid fler sökande än platser kommer urval att ske.

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Planerade moduler

  P1: C2, D2, H2. mer info

 • Kursansvarig

  Malin Åkermo <akermo@kth.se>

 • Lärare

  Malin Åkermo <akermo@kth.se>

 • Målgrupp

  Sökbar för:

  CFATE, CMAST, CMATD årskurs 4. TAEEM, TFORM, TMRSM.

 • Del av program

Lärandemål

Kursen ska ge de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna beskriva och modellera inverkan av de fysikaliska parametrar som styr framställning av fiberkompositer, samt erfarenhet av experimentella studier för att verifiera de modeller som framtagits.

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:

 • beskriva de fysikaliska fenomen och materialegenskaper som aktivt påverkar tillverkningen av fiberkompositer
 • tillgodogöra sig och använda kunskap från vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet
 • beskriva de viktigaste processparametrarna och tillverkningsmetoderna med hjälp fysikaliska ekvationer samt konstitutiva samband
 • idealisera ovanstående ekvationer och samband för att utveckla förenklade modeller
 • implementera modeller i lämplig kod (MATLAB eller FEM) och därefter genomföra simuleringar
 • utforma experiment för att verifiera resultat
 • analysera experimentella resultat och dra slutsatser om modellernas giltighet och precision
 • använda utvecklade modeller för enklare processoptimering

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion till processmodellering, modellering av matrisflöde, härdning, viskositet, permeabilitet, Darcy’s lag, draperbarhet, värmeledningsmodeller, numerisk modellering och experiment.

Behörighet

Basprogram BD, M, P, T eller motsvarande samt SD2410 Fördjupningsarbete mot Lättkonstruktioner eller SD2414 Fiberkompositer – Material och tillverkning.

Litteratur

Åkermo, M., An introduction to Process Modelling in Composites Manufacturing, KTH, 2006.

Övrigt material delas ut under kursens gång.

Examination

 • LAB1 - Laboration, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Laboration (LAB; 4 hp) och skriftlig tentamen (TEN; 2 hp).

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Malin Åkermo <akermo@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.