Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2601 Flygteknik 7,5 hpAdministrera Om kursen

Ett flygplan måste kunna fungera så effektivt som möjligt utifrån en given kravspecifikation. Det kan handla om att klara att flyga så långt och/eller så länge som möjligt på en given bränslemängd, kunna stiga så snabbt och/eller bränslesnålt som möjligt mellan två givna höjder i atmosfären och/eller bära en given last så energieffektivt som möjligt. Sådana frågeställningar är starkt beroende av flygplanets utformning och de krafter som påverkar flygplanet, främst aerodynamiska laster och motorns dragkraft. I denna kurs behandlar vi hur man kan flyga och hur man gör det på ett effektivt sätt, hur flygplanets aerodynamiska egenskaper och motorns prestanda påverkar detta samt hur flygplanets geometriska utformning påverkar dessa egenskaper.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2601 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på de bredare aspekterna av flygning, som omfattar en lista över erforderliga ämnen som förkunskaper inom flygteknikspåret inom master i flyg- och rymdteknik. Ämnena kommer att fokusera på introduktion till flygplanet och funktionen för varje huvudkomponent och ett urval av delkomponenter, flygplansaerodynamik, flygplanets prestanda, stabilitet och kontroll av flygplan, framdrivning och aerostatisk flygning.

Lärandemål

Målen för den lärarledda delen är att en student, efter slutförd kurs, ska kunna:

  • beskriva komponenter och delkomponenter i ett flygplan,
  • beskriva, definiera eller förklara de grundläggande begreppen flygning, flygplanets aerodynamik, flygplanets prestanda och flygmekanik, samt utvärdera korrelationen mellan de grundläggande begreppen,
  • beräkna aerodynamisk- och flygprestanda samt flygmekanik genom enkla och integrerade problem.

Målet för projektdelen av kursen är att en student efter avslutad kurs ska kunna:

  • tillämpa undervisade teorier och begrepp baserade på kritiskt tänkande

för att utveckla grundläggande yrkeskunskap.

Kursupplägg

Kursen äger rum under en period på 9 veckor, och består av lärarledda föreläsningar och workshops.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundläggande nivå.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anderson, John D.: Introduction to Flight; McGraw-Hill International Editions, 6th edition


Ytterligare kurslitteratur kommer att delas ut eller rekommenderas under kursen.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen i kursen kommer att äga rum under tre separata föreläsningar, med varje tentamen på 30 minuter. Varje examination kommer att omfatta högst 10 flervalsfrågor, med inriktning på de grundläggande begrepp som infördes under föreläsningarna. Examinationerna i kursen syftar till att delvis utvärdera lärandemålen för den undervisade delen av kursen och ge omedelbar feedback till studenterna om deras grepp om de grundläggande begreppen i ämnet.

Skriftlig tentamen kommer att äga rum under examensveckan i slutet av period 1 och består av en problembaserad 4-timmarstenta. Undersökningen är slutbok och slutnoteringar. Ytterligare uppgifter som är relevanta för examinationen kommer att ingå i examensbladet. Den skriftliga examinationen syftar till att bedöma alla lärandemål för den lärarledda delen av kursen.

Övriga krav för slutbetyg

Kursens betygsskala är A till F, med ett lägsta betyg på E som ska uppnås för att klara kursen, och där F representerar ett underkänt betyg. Betygsskalan baseras på en procentuell skala från 0% till 100%, med 50% motsvarande det lägsta godkända betyget E på respektive delmoment. Resultaten på varje delmoment måste vara minst 50% för att få godkänt. Resultaten från delmomenten vägs samman till ett slutbetyg på kursen. För att bli godkänd måste alla delmoment vara godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Raffaello Mariani

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2601

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Ersätter SD2600 + SD2605.