Hoppa till huvudinnehållet

SD2601 Flygteknik 7,5 hp

Ett flygplan måste kunna fungera så effektivt som möjligt utifrån en given kravspecifikation. Det kan handla om att klara att flyga så långt och/eller så länge som möjligt på en given bränslemängd, kunna stiga så snabbt och/eller bränslesnålt som möjligt mellan två givna höjder i atmosfären och/eller bära en given last så energieffektivt som möjligt. Sådana frågeställningar är starkt beroende av flygplanets utformning och de krafter som påverkar flygplanet, främst aerodynamiska laster och motorns dragkraft. I denna kurs behandlar vi hur man kan flyga och hur man gör det på ett effektivt sätt, hur flygplanets aerodynamiska egenskaper och motorns prestanda påverkar detta samt hur flygplanets geometriska utformning påverkar dessa egenskaper.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51526

Rubriker med innehåll från kursplan SD2601 (HT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på de bredare aspekterna av flygning, som omfattar en lista över erforderliga ämnen som förkunskaper inom flygteknikspåret inom master i flyg- och rymdteknik. Ämnena kommer att fokusera på introduktion till flygplanet och funktionen för varje huvudkomponent och ett urval av delkomponenter, flygplansaerodynamik, flygplanets prestanda, stabilitet och kontroll av flygplan, framdrivning och aerostatisk flygning.

Lärandemål

Målen för den lärarledda delen är att en student, efter slutförd kurs, ska kunna:

  • beskriva komponenter och delkomponenter i ett flygplan,
  • beskriva, definiera eller förklara de grundläggande begreppen flygning, flygplanets aerodynamik, flygplanets prestanda och flygmekanik, samt utvärdera korrelationen mellan de grundläggande begreppen,
  • beräkna aerodynamisk- och flygprestanda samt flygmekanik genom enkla och integrerade problem.

Målet för projektdelen av kursen är att en student efter avslutad kurs ska kunna:

  • tillämpa undervisade teorier och begrepp baserade på kritiskt tänkande för att utveckla grundläggande yrkeskunskap.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutfört examensarbete på grundläggande nivå.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektuppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinationen i kursen kommer att äga rum under tre separata föreläsningar, med varje tentamen på 30 minuter. Varje examination kommer att omfatta högst 10 flervalsfrågor, med inriktning på de grundläggande begrepp som infördes under föreläsningarna. Examinationerna i kursen syftar till att delvis utvärdera lärandemålen för den undervisade delen av kursen och ge omedelbar feedback till studenterna om deras grepp om de grundläggande begreppen i ämnet.

Skriftlig tentamen kommer att äga rum under examensveckan i slutet av period 1 och består av en problembaserad 4-timmarstenta. Undersökningen är slutbok och slutnoteringar. Ytterligare uppgifter som är relevanta för examinationen kommer att ingå i examensbladet. Den skriftliga examinationen syftar till att bedöma alla lärandemål för den lärarledda delen av kursen.

Övriga krav för slutbetyg

Kursens betygsskala är A till F, med ett lägsta betyg på E som ska uppnås för att klara kursen, och där F representerar ett underkänt betyg. Betygsskalan baseras på en procentuell skala från 0% till 100%, med 50% motsvarande det lägsta godkända betyget E på respektive delmoment. Resultaten på varje delmoment måste vara minst 50% för att få godkänt. Resultaten från delmomenten vägs samman till ett slutbetyg på kursen. För att bli godkänd måste alla delmoment vara godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Denna kurs tillhör inget huvudområde.

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd