Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSD2620 Flygteknik, fortsättningskurs 6,0 hpAdministrera Om kursen

Den här kursen belyser aktuell problematik och metodik inom flygteknik, både inom industrinära tillämpningar och problemställningar vid forskningsfronten. Kursens ämnesområde varierar från år till år.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SD2620 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa eller bredda dina kunskaper utöver vad som behandlas i de övriga kurserna i flygteknik. Valet av ämnesområde kommer främst att bero på vad lärargruppen på flygteknik bedömer vara intressant. Men här finns också möjlighet för dig att i diskussion med lärarna vara med och påverka ämnesinnehållet. Ett år kan ett ämnesområde som inte täcks av de övriga kurserna tas upp, t.ex. aeroakustik. Ett annat år ges istället en fördjupning inom ett ämne som du har läst tidigare under året, t.ex. aeroelasticitet. Formen för kursen varierar även den från år till år. Ett år kan kursen ges i projektform, ett annat år som en mer traditionell läskurs.

Lärandemål

Eftersom kursens innehåll varierar så beskrivs inga detaljerade kursmål. Kursens ämnesområde och detaljerade lärandemål kommer att presenteras innan kursen börjar.

De övergripande målen är att du efter denna kurs skall:

  • ha fördjupat dina kunskaper inom ett aktuellt flygtekniskt ämnesområde, alternativt ha breddat dina kunskaper inom flygteknik,
  • kunna redogöra för problemställningar och metodik inom ett ämnesområde som ligger nära industriell tillämpning och/eller forskningsfronten.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

De obligatoriska kurserna i fördjupning flygteknik eller tillåtelse från kursansvarig.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart på grund av kursens karaktär.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänt projektarbete (PRO1; 6 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Ulf Ringertz

Profile picture Evelyn Otero Sola

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2620

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

SD2620 Flygteknik fortsättningskurs, är en "Projektkurs" inte föreläsningskurs.