Hoppa till huvudinnehållet

SD2711 Design av mindre fartyg 10,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SD2711 (VT 2012–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen utgörs till största delen av projektbaserat arbete i form av planering, tekniskt utredande, konstruktionsarbete, experimentellt arbete samt tillverkning. Därutöver tillkommer regelbundna informerande och beslutande projektmöten samt handledning och andra informella diskussioner med lärare. Utrymme ges till fördjupat engagemang i ledarskapsroller såsom projektledare, gruppledare och ekonomiansvarig. Ett antal relevanta gästföreläsningar planeras, vissa i samråd med kursdeltagarna. Dessa kan vara av teknisk art och/eller av typen projekthantering och presentationsteknik.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagare genom erfarenheter av projektbaserat arbete kunna

 • redogöra för framgångs- och problemfaktorer i projektarbete
 • presentera tekniskt arbete muntligt, skriftligt och grafiskt
 • hantera marintekniska problem ur ett systemperspektiv
 • angripa komplexa och delvis ofullständigt formulerade problem
 • effektivt utnyttja tillgängliga ingenjörsmetoder och verktyg
 • praktiskt realisera egna tekniska idéer
 • reflektera över och utvärdera både tekniska lösningar och eget och andras arbete.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kursen riktar sig till studenter i första eller andra året på masterprogrammet i teknik. Kandidatexamen i teknik med praktisk kunskap inom Matlab, mekanik, algebra och analys krävs.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kurspärm och hand-outs.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 10,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända övningsuppgifter (ÖVN1-5) samt fullgjort projekt.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jakob Kuttenkeuler

Profile picture Stefan Hallström

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2711

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jakob Kuttenkeuler (jakob@kth.se)