SD2722 Marina strukturer 7,5 hp

Marine Structures

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Denna kurs ger deltagare möjlighet att tillämpa och fördjupa sina kunskaper från tidigare kurser i hållfasthetslära och lära sig att hantera utmaningarna i konstruktion av fartygs skrovstrukturer och andra stora komplexa strukturer. Målet är att studenter efter att ha genomgått kursen ska kunna:

 1. beskriva vilka belastningar som verkar på ett fartygsskrov och hur de bestäms vid dimensionering;
 2. beskriva fartygsstrukturers principiella uppbyggnad och förklara funktionen hos de olika strukturelementen i ett skrov;
 3. förklara termer som styrka, styvhet, stabilitet, nominell spänning, spänningskoncentration, "shear lag" och effektiv flänsbredd för förstyvade skal och balkkonstruktioner, samt beakta dessa aspekter vid skrovkonstruktion;
 4. använda kunskaper om strukturmekanik och teknisk balkteori från tidigare kurser för att analysera global och lokal skrovstyrka och styvhet;
 5. förklara termerna utmattning och buckling i ett strukturmekansiskt sammanhang och beskriva hur dessa aspekter beaktas vid skrovdimensionering;
 6. redogöra för klassreglernas syfte och uppbyggnad;
 7. förklara vad som menas med direkta beräkningar, bedöma för vilka delar av ett fartygs struktur regeverksbaserad analys och design behöver kompletteras med direkta beräkningar, och utföra direkta beräkningar baserat på finitelementanalys;
 8. dimensionera midskeppssektionen för ett fartygsskrov baserat på klassregelkrav och direkta beräkningar;
 9. beräkna en fartygsstrukturs vikt baserat på fartygets geometri och  midskeppssektionens skrovstruktur;
 10. muntligt och skriftligt presentera, diskutera och utvärdera en skrovdimenionering, baserad på teori samt etablerade normer och principer, med användande av korrekt terminologi;
 11. bidra som en aktiv medlem i ett designteam vid en preliminär dimensionering av en fartygsstruktur.

Kursens huvudsakliga innehåll

Föreläsningar och seminarier om fartygsstrukturers principiella uppbyggnad, funktionen hos olika strukturelement, de belastningar skrov utsätts för, och klassregler. Tillämpning av teknisk balkteori, lättkonstruktioner och finit elementmetod vid analys av fartygsstrukturer. Projektarbete där varje student dimensionerar skrovstrukturen för ett visst fartyg.

Behörighet

Kandidatexamen inom Farkostteknik, Teknisk fysik, Maskinteknik (eller motsvarande) och minst 12 högskolepoäng hållfasthetslära

Litteratur

Kurspärm, KTH Marina system

H. Lundh, Grundläggande Hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära, 2004

Examination

 • ÖVN1 - Övningsuppgifter, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

ÖVN1 - 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Kontaktperson

Zuheir Barsoum (zuheir@kth.se)

Examinator

Zuheir Barsoum <zuheir@kth.se>

Övrig information

Kursen ersätter SD2708.

30 students maximum.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.