SD2801 Flygplansaerodynamik 6,0 hp

Aircraft Aerodynamics

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Maskinteknik
  • Betygsskala

    A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 för programstuderande

VT20 för programstuderande

Lärandemål

Studenten skall kunna genomföra analys och vindtunnelförsök för att utforma och analysera egenskaper hos vingar, fenor och vingprofiler som används på flygplan samt hela flygplanets aerodynamiska egenskaper. 

Kursens huvudsakliga innehåll

Vingprofiler analyseras med potentialströmning kombinerad med en viskös gränsskiktsmodell.  Jämförelse sker med vindtunnelförsök där lyftkraft, motstånd och tryckfördelning bestäms med olika mätmetoder.  En komplett flygplanskonfiguration analyseras sedan och integrerade aerodynamiska krafter bestäms med en fleraxlig lastcell.  Jämförelse sker med enklare beräkningsmetoder för att studenten ska få en uppfattning om svårigheterna med att beräkna vissa typer av aerodynamiska egenskaper.  Inverkan av flygplanets roder, klaffar och luftbromsar på flygplanets aerodynamiska egenskaper behandlas även. Kursen är i huvudsak begränsad till flygning i farter under ljudhastigheten.

Behörighet

SD2601

Litteratur

Mark Drela, Flight Vehicle Aerodynamics, MIT Press, 2014

Examination

  • PRO1 - Projektrapport, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

PRO1- Projektrapport, 6 hp, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Projektrapport (PRO1; 6 hp)

Ges av

SCI/Farkost och flyg

Examinator

Ulf Ringertz <rzu@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2017.
Examinationsinformation gäller från och med VT2017.