Hoppa till huvudinnehållet

SD2930 Projekt i flyg- och rymdteknik 7,5 hp

Målsättningen med kursen är att du ska förbättra din förmåga att utföra kvalificerat ingenjörsarbete genom att utföra en omfattande projektuppgift inom flyg- och rymdteknik. Uppgiften kan omfatta teoretiskt såväl som experimentellt arbete, och du förväntas arbeta på ett effektivt och självständigt sätt.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SD2930 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Projektuppgiften kan omfatta experimentellt, modelleringstekniskt eller teoretiskt arbete inom något av de ämnesområden som omfattas av masterprogrammet i flyg- och rymdteknik. Arbetet utförs antingen på halvtid under en period eller på kvartstid under två perioder.

Lärandemål

Målsättningen med kursen är att du ska förbättra din förmåga att utföra kvalificerat ingenjörsarbete genom att utföra en omfattande projektuppgift inom flyg- och rymdteknik. Uppgiften kan omfatta teoretiskt såväl som experimentellt arbete, och du förväntas arbeta på ett effektivt och självständigt sätt.

Efter utfört projektarbete förväntas du visa prov på att kunna:

  • planera och utföra ingenjörsarbete på ett självständigt sätt,
  • tillämpa kunskaper och färdigheter från utbildningen för att lösa den aktuella uppgiften,
  • inhämta ytterligare kunskap och information som är nödvändig för uppgiftens genomförande, samt
  • presentera dina resultat och slutsatser på ett tydligt och effektivt sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Baskurserna i masterprogrammet inom flyg- och rymdteknik, eller kurser som ger motsvarande kunskap, samt kurser som bedöms som nödvändiga för att kunna genomföra det aktuella projektet.

Engelska B/ Engelska 6 

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektuppgift, 7,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig rapport (PRO1; 7,5hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SD2930

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Kursen ges efter överenskommelse med examinator.