Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSE1005 Introduktion till hållfasthetslära 4,0 hpAdministrera Om kursen
Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SE1005 (HT 2016–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, kännedom om våra vanligaste konstruktionsmaterials mekaniska egenskaper, kännedom om metoder för att lösa tekniskt viktiga problem inom hållfasthetsläran.

Lärandemål

Vid undervisning i teknik är det viktigt att förstå och kunna förklara vikten av en produkts funktionalitet. I alla produkter ställs det krav på att de har rätt styvhet och inte havererar under användning. I den här kursen får du lära dig grunder om materials och konstruktioners mekaniska egenskaper och hur denna kunskap används till att dimensionera enklare produkter och komponenter med avseende på styvhet och styrka. Med kunskaperna i hållfasthetslära kan du förklara hur man kan svara på frågor som ”Håller det?” eller ”Det blir väl inte för stora deformationer?”.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

  • förstå grundläggande koncept i hållfasthetslära såsom deformation, böjning, vridning, spänning, drag/tryck, töjning
  • förmedla grundläggande koncept i hållfasthetslära på ett enkelt sätt
  • identifiera exempel i verkligheten
  • lösa enkla relevanta problem

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

En inledande kurs i mekanik, t.ex. SG1102 eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

En första kurs i mekanik

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,0 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 3 hp)
Inlämningsuppgift (INL1; 1 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jonas Neumeister

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SE1005

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd