Hoppa till huvudinnehållet

SE1020 Hållfasthetslära, grundkurs 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SE1020 (HT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen skall ge kunskap om hållfasthetslärans grundläggande begrepp och principer, kännedom om konstruktionsmaterials mekaniska egenskaper, kännedom om metoder för att lösa tekniskt viktiga problem inom solidmekaniken samt förmåga att självständigt tillämpa ovannämnda kunskaper vid lösning av problem med praktisk anknytning.

Lärandemål

Vid framtagning och utveckling av avancerade produkter och tillverkningsprocesser är det viktigt att kunna säkerställa deras funktionalitet. I alla produkter och processer ställs det krav på att de har rätt styvhet och inte havererar under drift. I den här kursen får du lära dig om materials och konstruktioners mekaniska egenskaper och hur denna kunskap används till att dimensionera produkter och tillverkningsprocesser med avseende på styvhet och styrka. Med kunskaper i hållfasthetslära blir produktutvecklingen effektivare genom att man – innan en prototyp ens har byggts – kan svara på frågor som ”Håller det?” eller ”Det blir väl inte för mycket deformationer?”.

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

 • beräkna spännings- och deformationstillstånd i sammansatta strukturer (fackverk, kompositer och enkla ramverk) utgående från modeller för slanka strukturer; stänger, balkar, nitar och cirkulära axlar.
 • beräkna spännings- och deformationstillstånd i axialsymmetriska strukturer (axlar, rör, tryckkärl).
 • beräkna belastningen på sprickor, i fall av rent öppnande belastning.
 • dimensionera ovanstående typer av strukturer (välja material och geometri) med hjälp av kunskap om belastningen och materialets mekaniska egenskaper. Dimensioneringen kan vara med avseende på deformation, plasticering, brottstyrka, knäckning, livslängd (vid fall med upprepad belastning).
 • avgöra de använda modellernas tillämpbarhet, och ha en uppfattning om storleksordningen på gjorda approximationer.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

CMATD: SG1120 Mekanik I
CDEPR: SG1130 Mekanik I
Övriga program: motsvarande kurser

Rekommenderade förkunskaper

CDEPR: SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys och MF1061 Introduktion till design och produktframtagning
CMATD: SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys och MH1070 Perspektiv på materialdesign
eller motsvarande kurser.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

H. Lundh, Grundläggande Hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära , 2013
Exempelsamling i hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära, 2014
Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, KTH, Hållfasthetslära, 2014

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • DIA1 - Diagnostisk uppgift, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laboration, - hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1; 6 hp)
Diagnostisk uppgift (DIA1; 3 hp)
Laboration (LAB1; 0 hp)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SE1020

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar

Kontaktperson

Jonas Neumeister (jonasn@kth.se)