SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran 6,0 hp

Dynamic Problems in Solid Mechanics

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Kursen behandlar metoder för analys av dynamiska problem inom solidmekaniken

Byter kursnummer våren 2011 till SE2134

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Maskinteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: HT12.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall deltagaren kunna

- redogöra för de olika angreppssätt för dynamiska problem som använts i kursen

- använda Fourierserier och spektra aktivt vid dynamisk analys

- beskriva det dynamiska beteendet hos balkar och plattor, med och utan membrankrafter

- lösa renodlade dynamiska problem med analytiska metoder

- använda FE-analys för att bestämma egenfrekvenser och modformer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger kunskap om teoretiska metoder och numeriska metoder som används vid analys av dynamiskt belastade strukturer. Även metodernas tillämpning ingår i kursen.

Behörighet

Kursens uppläggning förutsätter att kunskaper motsvarande innehållet i grundkurserna SE1010 Hållfasthetslära gkMPT, SE1020, Hållfasthetslära gkBD eller SE1055 Hållfasthetslära gkF, och Differentialekvationer och transformer I eller Differentialekvationer och transformer II har inhämtats. För teknologer från B, M och T förutsätts även att innehållet i kursen SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar är bekant.

Litteratur

Olsson, M., Dynamics of solid – a primer, KTH, 2007.

Formelsamling i Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, KTH, 2004.

Examination

 • BER1 - Beräkningsuppgift, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • LAB1 - Laborationsuppgift, 1,5, betygsskala: P, F
 • ÖVN1 - Övningar, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Beräkningsuppgift (BER1; 1,5 hp)
Godkända inlämningsuppgifter (ÖVNA; 3 hp)
Laborationsuppgift (LABA; 1,5 hp)

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Examinator

Mårten Olsson <mart@kth.se>

Påbyggnad

Högre kurser i hållfasthetlära.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2007.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.