Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SE2127 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Grundläggande hållfasthetslära för förpackningstillämpningar
 • Brottmekanik för pappersmaterial
 • Papperskrypegenskaper
 • Pappers mekaniska egenskaper i tjockleksriktningen
 • Barriärmaterial
 • Delaminering i papper och kartong
 • Konverteringsoperationer vid framtagning av träfiberbaserade förpackningar
 • Finita element-metoden vid framtagning av nya förpackningar
 • Förpackningsergonomi

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

 • diskutera viktiga förpackningstekniska tillämpningar med korrekt terminologi från mekanik och kemi,
 • relatera resultaten från de viktigaste metoderna för provning av förpackningsmaterials mekaniska egenskaper till grundläggande relevanta hållfasthetstekniska parametrar, samt
 • demonstrera värdet av mekanisk modellering och numerisk analys i förpackningstekniska tillämpningar.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Grundkurs i hållfasthetslära motsvarande SE1010 Hållfasthetslära gkMPT, SE1020 Hållfasthetslära gkBD, SE1011 Hållfasthetslära gkMEI, SE1012 Hållfasthetslära gkIPI eller SE1055 Hållfasthetslära gkF.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

The Ljungberg Textbook, reprints and handouts.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB1 - Laboration, 2,2 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,8 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1, 3,8 hp), Laboration (LAB1, 2,2 hp), Inlämningsuppgifter (ÖVN1, 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Sören Östlund

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SE2127

Ges av

SCI/Hållfasthetslära

Huvudområde

Ingen information tillagd

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd