Hoppa till huvudinnehållet

SE2870 FEM för ickelinjära hållfasthetsproblem 7,0 hp

Kursen använder ett systematisk för att lösa olinjära strukturmekaniska och hållfasthetstekniska problem med finita elementteknik. De olinjära proeblemen innehåller instabilitet, kontakter, materialbeteenden, m.m.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SE2870 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att lösa problem i strukturmekanik genom att diskutera icke-linjär solid mekanik, variationsprinciper, FE-teknik, lösande av icke-linjära ekvationer och system, konstitutiv modellering och analys av instabiliteter. Teoretiska begrepp är kopplade till numeriska metoder för att lösa problem inom strukturmekanik.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna

 1. Demonstrera en teoretisk förståelse av icke-linjär kontinuummekanik (KF2)
 2. Lösa ett givet problem genom tillämpning av lämpliga lösningsmetoder och algoritmer (KF2)
 3. Beskriva syfte, funktion, konsekvens och begränsning av modellering (KF2)
 4. Kombinera och integrera olika lösningsstrategier för att hantera mer utmanande problem (FF4)
 5. Uppvisa en praktisk förståelse för tillämpning av FE-metoden som demonstreras genom att lösa typiska strukturproblem (FF4)
 6. Presentera, analysera och förklara härledda resultat på ett tydligt sätt och som visar på förståelse av dess kausala samband

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6 

Grundkurs i hållfasthetslära, t.ex. SE1010, SE1020 eller SE1055, eller motsvarande
Grundläggande kurs i FEM, t.ex. SE1025, eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

SE1010, SE1020 eller SE1055 Hållfasthetslära grundkurs,
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar,
SE2126 Materialmekanik och
SE2132 Tillämpad elasticitet med FEM
SE2860 FEM modellering

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM1 - Hemuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkända hemuppgifter och tentamen.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SE2870

Ges av

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Christian Gasser (gasser@kth.se)