Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Grundläggande kurs som ger en översikt av numeriska metoder för simulering av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SF1511 (HT 2019–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande datatekniska begrepp. Programmering i ett modernt programspråk för tekniska beräkningar (Matlab). Användning av grafikrutiner. Problemlösning genom uppdelning i delproblem. Programstrukturering. Användning av matematisk programvara för att lösa tekniskt-matematiska problem, göra numeriska experiment och presentera lösningar. Grundläggande idéer och begrepp inom numeriska metoder: algoritmer, beräkningskostnad, lokal linearisering, iteration, extrapolation, diskretisering, konvergens, stabilitet. Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell störningsräkning. Numeriska metoder för linjära och icke-linjära ekvationssystem, integraler, differentialekvationer, interpolation, minsta kvadratmetoden.

Lärandemål

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska metoder och programmeringsteknik behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form som är lämplig för numerisk behandling
 • välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet
 • motivera val av metod genom att redogöra för fördelar och begränsningar
 • välja en algoritm som leder till effektiva beräkningar och implementera den i ett programspråk lämpat för beräkningar t ex Matlab
 • presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt
 • göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten
 • bryta ner större problem i hanterliga delar och skriva egna funktioner för dessa i programspråket
 • använda styr- och datastrukturer
 • hantera filer på olika sätt, både vid inläsning och utskrift
 • använda färdiga funktioner ur programspråkets bibliotek (t ex Matlabs bibliotek) för beräkning, visualisering och effektiv programmering
 • skriva välstrukturerade program i programspråket.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Motsvarande kurser i Linjär algebra och Differentialkalkyl för funktioner av en variabel.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABB - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABC - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • LABD - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Övriga krav för slutbetyg

En tentamen (TEN1; 3 hp).
Laborationsuppgifter (LABA; 1,5 hp), (LABB; 1,5 hp), (LABC; 1,5 hp), (LABD; 1,5 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Mattias Sandberg

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1511

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

DD1321 Tillämpad programmering och datalogi och SF2520 Tillämpade numeriska metoder

Kontaktperson

Erik Dalsryd (ed@kth.se); Patrick Henning (pathe@kth.se)

Övergångsbestämmelser

 • Skriftlig tentamen: Det erbjuds fyra omprov  under två år efter det att kursen getts för sista gång  (omtentor planeras i omtentaveckan i december och omtentaveckan i juni )
 • Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av labbar och projektarbete:Ett uppsamlingstillfälle i slutet av varje termin genomförs för sådana redovisningar, sista planerade redovisning  är under VT 2021.
 • Under HT 2019 erbjuds ett extra uppsamlingstillfälle: En genomgång av teori och övningar (16 föreläsningar/lektioner) för att ge studenterna en bättre förutsättning att avsluta sina återstående moment och således hela kursen.Studievägledare  och studenter blev informerade  om detta i slutet av VT 2019, studenterna behöver anmäla sig till denna specialomgång.