Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF1544 Numeriska metoder, grundkurs IV 6,0 hp

Grundläggande kurs som ger en översikt av numeriska metoder för simulering av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

HT 2024 CTFYS2,CLGYM programstuderande

Målgrupp

Endast CTFYS åk2 och CLGYM/MAFY åk 3

Del av program

Civilingenjör och lärare, åk 3, MAFY, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i teknisk fysik, åk 2, Obligatorisk

Perioder

HT 2024: P2 (1,0 hp)

VT 2025: P3 (5,0 hp)

Varaktighet

2024-10-28
2025-03-16

Studietakt

17%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 CTFYS2,CLGYM programstuderande

Anmälningskod

51383

Kontakt

Gäller för kursomgång

HT 2024 CTFYS2,CLGYM programstuderande

Kontaktperson

Anna-Karin Tornberg (akto@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SF1544 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen behandlas numeriska metoder för olika typer av linjära ekvationssystem (fulla, triangulära, bandade), minstakvadratmetoden för överbestämda system, ickelinjära ekvationer (skalära och system), egenvärdesproblem, integration, derivering, interpolation samt begynnelse- och randvärdesproblem för ODE. Kursen går igenom grundläggande tekniker för numeriska metoder, som iteration, linjärisering, diskretisering och extrapolation, samt teoretiska begrepp som noggrannhetsordning, konvergenshastighet, komplexitet, kondition och stabilitet.

Lärandemål

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska metoder och programmeringsteknik behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.

  • För en allmän formulering av ett tekniskt eller naturvetenskapligt problem, kunna identifiera och klassificera de matematiska delproblem som behöver lösas, samt skriva om dessa på en form som är lämplig för numerisk behandling

  • Kunna välja, tillämpa och implementera numeriska metoder för att producera en lösning till ett givet problem.

  • Med hjälp av begrepp och koncept inom numerisk analys kunna beskriva, karaktärisera och analysera numeriska metoder och uppskatta tillförlitligheten hos numeriska resultat.

  • Kunna presentera problemställningar, tillvägagångssätt vid lösning av problem och resultat på ett tydligt sätt.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs DD1331 Grundläggande programmering eller DD1312 Programmering och Matlab.   

Rekommenderade förkunskaper

SF1672 Linjär algebra och SF1674 Flervariabelanalys.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LABB - Laboration, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SF2520 Tillämpade numeriska metoder, SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer,

SF2561 Finita elementmetoder, SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem

Kontaktperson

Anna-Karin Tornberg (akto@kth.se)