Hoppa till huvudinnehållet

SF1547 Numeriska metoder, grundkurs 6,0 hp

Grundläggande kurs som ger en översikt av numeriska metoder för simulering av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.

Om kursomgång

Gäller för kursomgång

VT 2022 CDATE1 programstuderande

Målgrupp

Obligatorisk för CDATE1.

Valfri för CELTE och CINTE.

Del av program

Civilingenjörsutbildning i datateknik, åk 1, Obligatorisk

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik, åk 3, Villkorligt valfri

Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, åk 3, Valfri

Perioder

P4 (6,0 hp)

Varaktighet

2022-03-21

2022-06-07

Studietakt

33%

Undervisningsform

Normal Dagtid

Undervisningsspråk

Svenska

Studielokalisering

KTH Campus

Antal platser

Ingen platsbegränsning

Planerade schemamoduler

Ingen information tillagd

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2022 CDATE1 programstuderande

Anmälningskod

60066

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2022 CDATE1 programstuderande

Kontaktperson

Vasily Arzhanov (arzhanov@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SF1547 (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, lokal linearisering, iteration, extrapolation, diskretisering, konvergens, stabilitet, kondition.

Tillförlitlighetsbedömning: parameterkänslighet, experimentell störningsräkning, precision.

Numeriska metoder för: linjära ekvationssystem, ickelinjära ekvationer och ekvationssystem, interpolation, modellanpassning med minstakvadratmetoden, optimering, integraler, differentialekvationer.

Användning av matematisk programvara för att lösa tekniskt-matematiska problem, göra numeriska experiment och presentera effektiva algoritmer.

Lärandemål

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten insikt om att numeriska metoder och programmeringsteknik behövs för att göra tillförlitliga och effektiva simuleringar av tekniska och naturvetenskapliga processer baserade på matematiska modeller.

  • För en allmän formulering av ett tekniskt eller naturvetenskapligt problem, kunna identifiera och klassificera de matematiska delproblem som behöver lösas, samt skriva om dessa på en form som är lämplig för numerisk behandling

  • Kunna välja, tillämpa och implementera numeriska metoder för att producera en lösning till ett givet problem.

  • Med hjälp av begrepp och koncept inom numerisk analys kunna beskriva, karaktärisera och analysera numeriska metoder och uppskatta tillförlitligheten hos numeriska resultat.

  • Kunna presentera problemställningar, tillvägagångssätt vid lösning av problem och resultat på ett tydligt sätt.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Aktivt deltagande i SF1625 Envariabelanalys.                           

Aktivt deltagande DD1337 Programmering eller DD1316 Programmeringteknik och C.

Rekommenderade förkunskaper

SF1624 Algebra och geometri

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • LABA - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • LABB - Laborationer, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1547

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

SF2520 Tillämpade numeriska metoder, SF2521 Numerisk behandling av differentialekvationer,

SF2561 Finita elementmetoder, SF2568 Parallella beräkningar för storskaliga problem

Kontaktperson

Vasily Arzhanov (arzhanov@kth.se)