SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp

Introductory Course in Mathematics I

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

En frivillig introduktionskurs som repeterar vissa kunskaper och färdigheter från gymnasiet men också tar upp sådant som riskerar att falla mellan stolarna i övergången till KTH.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  P, F

Sista planerade examination: VT00.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna

 • använda vanlig matematisk notation,
 • utföra polynomdivision och tillämpa faktorsatsen,
 • manipulera olikheter och räkna med absolutbelopp av reella tal,
 • förklara grundläggande begrepp i mängdlära och talteori,
 • bedöma riktigheten i enklare induktionsbevis och motsägelsebevis,
 • förenkla uttryck med hjälp av faktorisering och potens- och logaritmlagar,
 • lösa andragradsekvationer, enklare rotekvationer och trigonometriska ekvationer,

för att vara förberedd inför en teknisk högskoleutbildning i allmänhet och inför de grundläggande matematikkurserna på KTH i synnerhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Vanlig matematisk notation som till exempel implikations- och ekvivalenspilar, kvantifikatorer, grekiska bokstäver, summa- och produktsymbolerna.
 • Polynomdivision och faktorsatsen.
 • Triangelolikheten.
 • Manipulation med olikheter: addition, multiplikation, absolutbelopp, monotona funktioner.
 • Mängdlära: mängdbyggaren, union, snitt, differens, produkt, talintervall.
 • Naturliga tal, heltal, rationella, reella och komplexa tal.
 • Primtalsfaktorisering.
 • Induktionsbevis och motsägelsebevis.

Behörighet

Allmän och särskild behörighet för civilingenjörsprogram.

Litteratur

Kompendium som distribueras vid kursstart.

Examination

 • ANN1 - Introduktion, 1,5, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, eventuellt med möjlighet till kontinuerlig examination.

Ges av

SCI/Matematik

Examinator

Mattias Dahl <dahl@kth.se>

Övrig information

Ges under introduktionsveckorna i augusti.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.