SF1611 Introduktionskurs i matematik I 1,5 hp

Introductory Course in Mathematics I

En frivillig introduktionskurs som repeterar vissa kunskaper och färdigheter från gymnasiet men också tar upp sådant som riskerar att falla mellan stolarna i övergången till KTH.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • Vanlig matematisk notation som till exempel implikations- och ekvivalenspilar, kvantifikatorer, grekiska bokstäver, summa- och produktsymbolerna.
 • Polynomdivision och faktorsatsen.
 • Triangelolikheten.
 • Manipulation med olikheter: addition, multiplikation, absolutbelopp, monotona funktioner.
 • Mängdlära: mängdbyggaren, union, snitt, differens, produkt, talintervall.
 • Naturliga tal, heltal, rationella, reella och komplexa tal.
 • Primtalsfaktorisering.
 • Induktionsbevis och motsägelsebevis.

Lärandemål *

Efter kursen ska studenten kunna

 • använda vanlig matematisk notation,
 • utföra polynomdivision och tillämpa faktorsatsen,
 • manipulera olikheter och räkna med absolutbelopp av reella tal,
 • förklara grundläggande begrepp i mängdlära och talteori,
 • bedöma riktigheten i enklare induktionsbevis och motsägelsebevis,
 • förenkla uttryck med hjälp av faktorisering och potens- och logaritmlagar,
 • lösa andragradsekvationer, enklare rotekvationer och trigonometriska ekvationer,

för att vara förberedd inför en teknisk högskoleutbildning i allmänhet och inför de grundläggande matematikkurserna på KTH i synnerhet.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Allmän och särskild behörighet för civilingenjörsprogram.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendium som distribueras vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

 • ANN1 - Introduktion, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Skriftlig tentamen, eventuellt med möjlighet till kontinuerlig examination.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Mattias Dahl

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1611

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

Ges under introduktionsveckorna i augusti.