SF1628 Komplex analys 6,0 hp

Complex Analysis

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

Grundläggande kurs om analytiska funktioner.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Matematik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Sista planerade examination: VT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter kursen skall studenterna kunna

 • Förstå, tolka och använda grundbegreppen komplext tal, analytisk funktion, harmonisk funktion, Taylor- och Laurentserie, singularitet, residy, konform avbildning, meromorf funktion
 • Relatera olika möjliga definitioner av begreppet analytisk funktion samt avgöra om en given funktion är analytisk
 • Härleda vissa grundläggande egenskaper hos analytiska funktioner, t ex Cauchys formel
 • Avgöra stabiliteten hos vissa dynamiska system med hjälp av Nyqvists kriterium
 • Använda konform avbildning för att lösa vissa tillämpade problem inom t ex värmeledning, elektricitetslära och strömningsmekanik
 • Använda Taylor- och Laurentutveckling för att härleda egenskaper hos meromorfa funktioner
 • Beräkna integraler med hjälp av residykalkyl
 • Analysera nollställen och poler till meromorfa funktioner, klassificera singulariteter

För högre betyg ska studenten dessutom kunna

 • Redogöra för teorin om analytiska funktioner och bevisa de viktigaste satserna

Kursens huvudsakliga innehåll

 • Komplexa, särskilt meromorfa och analytiska, funktioner av en komplex variabel. Elementära analytiska funktioner, harmoniska funktioner.
 • Integration i det komplexa planet, Cauchys sats och Caucys integralformel och deras konsekvenser. Residykalkyl
 • Taylor- och Laurentserier, nollställen och poler, argumentprincipen
 • Konform avbildning med tillämpningar.

Behörighet

SF1602 + SF1603 Differential- och integralkalkyl II, del 1+2, samt SF1604 Linjär algebra.

Litteratur

Saff&Snider: 
Fundamentals of Complex Variables with Applications to Engineerin and Science, 3:rd ed. 

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig och/eller muntlig tentamen med möjlighet till kontinuerlig examination.

Ges av

SCI/Matematik

Examinator

Håkan Hedenmalm <haakanh@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2013.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.