SF1661 Perspektiv på matematik 6,0 hp

Perspectives on Mathematics

OBS!

Informationen nedan baseras på en kursplan som ännu inte har börjat gälla.

Kursen syftar till att fördjupa kunskaperna inom centrala områden av gymnasieskolans matematikkurser, och också till att utveckla förmågan att självständigt och kreativt arbeta med matematik. I kursen betonas hur förståelse för de matematiska begreppen och matematikens logiska struktur utvecklas hand i hand med förmågan att genomföra beräkningar och lösa problem.

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten, inom de områden som utgör kursens huvudsakliga matematiska innehåll, kunna

 • Läsa och tillgodogöra sig matematisk text.
 • Genomföra och i skrift kommunicera matematiska resonemang av olika karaktär såsom beräkningar, härledningar, slutledningar och bevis.
 • Formulera och använda metoder, begrepp och satser för att lösa matematiska problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Huvudsakligt matematiskt innehåll:

 • Mängder och operationer på mängder. Talbegreppet. Representation av och aritmetik med naturliga, hela, rationella, reella och komplexa tal. Primtal. Summor. Binomialsatsen.
 • Euklidiskt avstånd, absolutbelopp och cirkelns ekvation. Polynom och deras faktorisering.
 • Funktionsbegreppet och funktioners inverterbarhet. De elementära funktionerna och deras grundläggande egenskaper och samband. Gränsvärden av talföljder och reellvärda funktioner av en reell variabel. Förenklingar och beräkningar. Ekvationer och olikheter.

I kursen behandlas också:

 • Matematikens begreppsvärld, inklusive begreppen ”Definition”, ”Sats” och ”Bevis”. Matematiska resonemang och matematisk kommunikation. Olika typer av bevisföring, inklusive matematisk induktion. Matematisk studieteknik och matematiskt lärande.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senast 3 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Under kursens ges också ett antal icke obligatoriska prov och uppgifter där studenterna har möjlighet att få bonuspoäng som adderas till resultatet på den avslutande tentamensskrivningen.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Ges av

SCI/Matematik

Examinator

Hans Thunberg <thunberg@kth.se>

Övrig information

Endast för teknologer antagna till programmet Civilingenjör och lärare (CLGYM). Kan ej läsas av andra studenter.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2019.
Examinationsinformation gäller från och med HT2011.