SF1689 Baskurs i matematik 6,0 hp

Basic Course in Mathematics

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter kursen skall studenten kunna

 • Använda och härleda några vanligt förekommande samband för elementära funktioner, till exempel potenslagar, logaritmlagar och trigonometriska formler.
 • Lösa ekvationer som innehåller till exempel kvadratrötter, absolutbelopp, trigonometriska funktioner, inversa trigonometriska funktioner, exponentialfunktioner och logaritmer.
 • Lösa enklare olikheter.
 • Räkna med komplex tal.
 • Faktorisera polynom och lösa polynomekvationer med hjälp av faktorsatsen och polynomdivision.
 • Avgöra om vissa funktioner är inverterbara och i förekommande fall beräkna inversen.
 • Räkna med vektorer i planet och rymden och hantera enklare geometriska frågeställningar om linjer och plan.
 • Genomföra enklare logiska resonemang för att dra korrekta slutsatser utifrån gjorda beräkningar eller givna data.
 • Presentera beräkningar och resonemang på ett sådant sätt att de är lätta att följa även för den som inte är insatt i problemet på förhand.
 • Läsa och tillgodogöra sig matematisk text.
 • Granska matematiska beräkningar och modeller med avseende på korrekthet, noggrannhet och relevans.

Dessutom ska studenten ha tagit till sig en studieteknik som underlättar de fortsatta matematikstudierna.

Kursens huvudsakliga innehåll

De trigonometriska funktionerna och deras inverser, potens-, exponential- och logaritmfunktioner, absolutbeloppsfunktionen, funktionsbegrepp, komplexa tal, vektorer, skalär- och kryssprodukt, projektioner och linjärkombination.

Behörighet

Grundläggande och särskild behörighet för civilingenjörsprogram.

Litteratur

Kurslitteratur meddelas senast fyra veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TEN1, 6 hp)

Ges av

SCI/Matematik

Examinator

Maria Pia Gualdani <gualdani@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2017.
Examinationsinformation gäller från och med HT2017.