Hoppa till huvudinnehållet

SF1692 Analytiska och numeriska metoder för ordinära differentialekvationer 5,5 hp

SF1692 är en grundläggande kurs om ordinära differentialekvationer. Kursen inkluderar matematisk analys, beräkningsmetoder och modellering.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan SF1692 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Första ordningens ordinära differentialekvationer, grundläggande teori och begreppsbildning, separabla och linjära ekvationer, variation av parametrar, modellering.
 • Existens- och entydighetssatser, Picarditeration, konvergens, kondition, noggrannhet, explicita och implicita numeriska metoder.
 • Linjära ordinära differentialekvationer av högre ordningen och system av linjära ordinära differentialekvationer, grundläggande teori, hitta lösningar i specifika fall, diskussion av egenskaper hos lösningar.
 • Autonoma system, kvalitativa egenskaper och stabilitetsanalys för linjära och icke-linjära system, med tillämpningar inom dynamiska system samt modellering.
 • Integraltransformer, Laplacetransform samt tillämpningar på differentialekvationer och Greenfunktioner

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • använda begrepp, satser och metoder som ingår i kursen för att lösa och presentera lösningar till problem inom delar av teorin för differentialekvationer,
 • använda, implementera och värdera de numeriska metoder som ingår i kursen för att lösa ordinära differentialekvationer och visa insikt om metoders möjligheter och begränsningar;
 • läsa och tillgodogöra sig matematisk text och presentera matematiska resultat.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Slutförd grundkurs i Flervariabelanalys (SF1674 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Linjär algebra (SF1672 eller motsvarande)
 • Aktiv deltagit i en grundkurs i numeriska metoder (SF1550 eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

 • Slutförd grundkurs i Analys i en variabel (SF1673 eller motsvarande)

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1692

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sara Zahedi, sara.zahedi@math.kth.se