Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli förtrogen med grundläggande begrepp, teori, modeller och lösningsmetoder inom sannolikhetsteori och statistisk inferens.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan SF1902 (HT 2007–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande begrepp såsom sannolikhet, betingad sannolikhet och oberoende händelser. Diskreta och kontinuerliga modeller, bland annat normalfördelningen, binomialfördelningen och poissonfördelningen. Centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag. Läges- och spridningsmått för stokastiska variabler och datamängder.

Beskrivande statistik. Grafisk visualisering av datamängder. Indexkonstruktion och offentlig statistikproduktion.

Punktskattningar. Konfidensintervall för väntevärde i normalfördelning. Konfidensintervall för andelar och skillnad i väntevärden och andelar. Hypotesprövning.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • ställa upp elementära statistiska modeller för experiment
 • ange standardmodeller och redogöra för tillämpbarheten för dessa i givna exempel
 • beskriva datamängder med sammanfattande mått, såsom läges-, spridning- och beroendemått, och presentera data grafiskt
 • definiera olika förekommande offentliga index och konstruera index i en konkret tillämpning
 • ange standardmodeller och redogöra för tillämpbarheten för dessa i givna exempel
 • använda standardmetoder för att bestämma uppskattningar av storheter och kvantifiera osäkerheten i dessa skattningar
 • redovisa hur mätosäkerhet påverkar slutsatser och kvantifiera risker och felsannolikheter vid statistisk hypotesprövning
 • redogöra för de grundläggande principerna bakom urvalsundersökningar och kritiskt granska statistiska uppgifter
 • använda statistiska programpaket

För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:

 • Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

SF1627 (5B1150) Matematik för ekonomer eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart. Material från matematiska institutionen, KTH.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Godkänd skriftlig tentamen (3 hp) och godkända inlämningsuppgifter (3 hp).

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Björn-Olof Skytt

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1902

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn-Olof H G Skytt (bos@kth.se)