Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalSF1904 Markovprocesser, grundkurs 3,0 hpAdministrera Om kursen

Kursens syfte är att studenten skall komplettera en grundläggande kurs, motsvarande SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, för att uppnå samma kursfordringar som SF1906, Matematisk statistik, grundkurs.

Studenten ska bli förtrogen med grundläggande begrepp, teori, modeller och lösningsmetoder för markovprocesser med diskreta tillståndsrum, markovkedjor.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

* Informationen tillhör Kursplan SF1904 (HT 2020–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Markovprocesser med diskreta tillståndsrum. Absorption, stationaritet och ergodicitet. Födelse- dödsprocesser i allmänhet och Poissonprocessen i synnerhet. Enkla modeller för betjäningssystem, M/M/1 och M/M/c, och köteori.

Lärandemål

För att bli godkänd på kursen skall studenten kunna:

  • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och metoder inom teorin för Markovprocesser i diskret tid.
  • lösa problem som kräver kännedom om grundläggande begrepp och metoder inom teorin för Markovprocesser ikontinuerlig tid.

För att uppnå högre betyg ska studenten kunna:

  • Kombinera ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

  • Slutförd grundkurs inom linjär algebra (SF1624, SF1672, SF1675, SF1684 eller motsvarande)
  • Slutförd grundkurs inom sannolikhetslära och statistik (SF1915, SF1918 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TENA - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Boualem Djehiche

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF1904

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Björn-Olof Skytt, bos@math.kth.se