SF2520 Tillämpade numeriska metoder 7,5 hp

Applied Numerical Methods

Kursen omfattar numerisk behandling av ordinära och partiella differentialekvationer med finita differensmetoder och finita elementmetoder samt stabilitet och noggrannhet. Dessutom behandlas tillämpningar från ingenjörs- och naturvetenskap.

Kursen ger instruktion till numerisk linjär algebra, snabba algoritmer för egenvärden, matris- och singulärvärdesfaktorisering.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

 • numerical treatment of ordinary and partial differential equations;
 • numerical solution of large linear systems of algebraic equations;
 • solution of differential equations with discretization by difference methods and
  finite element methods;
 • solution of linear systems of equations by direct and iterative methods;
 • orientation about mathematical modeling;
 • orientation about software for scientific computing

Lärandemål *

The overall goal of the course is to give you knowledge and tools about how to formulate, analyze and implement advanced computer methods based on numerical algorithms for solving mathematical models from scientific and engineering applications.
After completing the course you should be able to

 • for a given mathematical model, identify the problem type and suggest a suitable algorithm for the numerical solution;
 • implement an algorithm in a programming language suitable for numerical solution of a mathematical model;
 • identify suitable software for numerical solution of problems from scientific and engineering applications;
 • utilise computer tools for simulation and visualization of mathematical models
  in science and engineering;
 • recognize and construct simple model problems for the analysis of stability and accuracy of a numerical model;
 • among several possble numerical methods choose a method that is is efficient;

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Single course students: 90 university credits including 45 university credits in Mathematics
or Information Technology. English B, or equivalent

Rekommenderade förkunskaper

Basic courses in numerical analysis equivalent to DN1212 or DN1240, mathematical
courses corresponding to linear algebra, calculus and differential equations, good handling
with MATLAB.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Lennart Edsberg: Introduction to computation and modeling for differential equations,
Wiley 2008, ISBN 978-0-470-27085-1
Lecture notes about numerical algebra.

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • LABA - Laboration, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

 • Labs completed (LABA)
 • Written Exam completed (TEN1)

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Olof Runborg

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2520

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

DN2255 and other continued courses in Numerical methods

Kontaktperson

Olof Runborg (olofr@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.