Hoppa till huvudinnehållet

SF2561 Finita elementmetoden 7,5 hp

A second course on computational methods focusing on the finite element method (FEM) and partial differential equations.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SF2561 (HT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Utifrån elliptiska och paraboliska differentialekvationer och kort utifrån hyperboliska problem tar kursen upp hur man skriver om problemet på en form som är lämplig för behandling med finita elementmetoden, väljer lämpligt nät, element, variationsformulering och hur man implementerar finita elementmetoden i ett programspråk med både egenskrivet program och färdiga funktioner. I den teoretiska delen av kursen härleds feluppskattningar och stabilitetsresultat givet skalära linjära partiella differentialekvationer.

I kursen behandlas till exempel: variationsformulering, nätgenerering, funktionsrum, olika element, adaptivitet, Lax-Milgrams sats, interpolation, a priori feluppskattning och a posteriori feluppskattning, stabilitet, rättställdhet, noggrannhet, beräkningskostnad och diskretisering.

Lärandemål

Ett övergripande mål med kursen är att ge studenten både teoretiska och praktiska färdigheter för att göra tillförlitliga och effektiva beräkningar med finita elementmetoden för de modeller, formulerade som partiella differentialekvationer, som behandlas i kursen enligt kursinnehåll.

Efter slutförd kurs ska studenten kunna

 • givet en partiell differentialekvation skriva om den på en form som är lämplig för behandling med finita elementmetoden.
 • redogöra för nyckelbegrepp och grundläggande idéer inom finita elementmetoden samt kunna använda dessa för att argumentera för fördelar och begränsningar hos finita elementmetoder som tas upp i kursen.
 • kunna beskriva, tillämpa och implementera de finita elementmetoder som ingår i kursen.
 • härleda feluppskattningar för lösningar erhållna med finita elementmetoden, undersöka stabilitet för finita elementmetoden och rättställdhet för den givna differentialekvationen som behandlas i kursen med hjälp av satser och analysförfaranden som ingår i kursen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Slutförd grundkurs i numerisk analys (SF1550 eller SF1544 eller motsvarande) och
 • Slutförd grundkurs i datalogi (DD1331 eller DD1320 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

SF2520 Tillämpade numeriska metoder eller motsvarande, kan läsas samtidigt.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

To be announced at least 4 weeks before course start at course web page. Previous year:
K. Eriksson, D. Estep, P. Hansbo, C. Johnson: Computational Differential Equations.
Studentlitteratur, ISBN 91-44-49311-8

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • LAB2 - Laboration, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2561

Ges av

Huvudområde

Matematik, Teknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Kan diskuteras med kursens examinator.

Kontaktperson

Jennifer Ryan (jryan@kth.se)