Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF259X Examensarbete inom beräkningsteknik, avancerad nivå 30,0 hp

Ett stort självständigt arbete inom numerisk analys av utredande karaktär.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50265

Rubriker med innehåll från kursplan SF259X (HT 2016–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet ska behandla ett intressant problem inom numerisk analys. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar från ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Eventuellt programmeringsarbete ska vara underordnat och syfta till att verifiera uppställda metoder och teorier. Examensarbeten resulterar mycket sällan i en färdig produkt. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetaren utfört minst fem kvalificerade arbetsmånader.

I arbetet ingår att göra en noggrann specifikation och tidsplan för uppgiften och att söka och läsa in litteratur som är direkt relevant för examensarbetet. Arbetet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntligt.
Examensarbetet görs individuellt.

Lärandemål

Ett övergripande mål med examensarbetet är att studenten efter genomfört självständigt arbete i beräkningsteknik/numerisk analys har kännedom om och kan tillämpa metoder och datorverktyg för att lösa en större teknisk- naturvetenskaplig beräkningsuppgift från industri, förvaltning eller högskola. Vidare är målet att studenten ska kunna planera, utföra och muntligt och skriftligt redogöra för och försvara arbetet i ett seminarium och en professionellt skriven rapport.

Efter genomfört examensarbete ska studenten visat prov på att självständigt

 • tillämpa relevanta kunskaper och färdigheter, som förvärvats inom huvudområdet, på ett givet problem
 • bekanta sig med och i rapporten redovisa referenser såsom textböcker, artiklar, etc nödvändiga som förkunskaper för uppgiftens genomförande
 • samla in och bearbeta krav på och önskemål om arbetsresultatet och bedöma rimligheten av dessa mot bakgrund av tillgängliga resurser och kravet på självständighet
 • välja ett tillvägagångssätt och utarbeta, följa och följa upp en planering för uppgiftens lösande i samspel med problemställaren
 • reflektera kring, värdera och kritiskt granska egna och andras vetenskapliga resultat
 • skriva en professionell rapport på engelska eller svenska som uppfyller etablerade normer i fråga om struktur, språk och innehåll
 • muntligt avrapportera ett arbete med professionella krav på förberedelse, struktur, stil och tidhållning
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ha uppnått ökade kunskaper och färdigheter i ett område inom beräkningsteknik/numerisk analys.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Det normala är att magisterstudenten gör sitt examensarbete inom det magisterprogram som han/hon valt; detta är emellertid inte något absolut krav. Den som valt ett magisterprogram utanför området kan få göra examensarbete i beräkningsteknik om han/hon ändå har tillräckliga förkunskaper inom ämnet.
Examensarbete bör normalt utföras under sista terminen av magisterprogrammet.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Bestäms individuellt.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • XUPP - Examensuppgift, 30,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

I denna kurs tillämpas skolans hederskodex, se: http://www.sci.kth.se/institutioner/math/avd/na/utbildning/hederskodex-for-studenter-och-larare-vid-kurser-pa-avdelningen-for-numerisk-analys-1.357185

Övriga krav för slutbetyg

Följande moment ska vara godkända: närvaro på ett forskningsseminarium i beräkningsvetenskap; opponering på ett examensarbete på avancerad nivå, skriftligt rapport, muntligt presentation

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Övrig information

Examensarbeten påbörjas asynkront under terminstid.

Ex-jobbskursen brukar göras på engelska men kan också göras på svenska.