Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF2740 Grafteori 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2023 Start 2023-08-28 programstuderande

Anmälningskod

50454

Rubriker med innehåll från kursplan SF2740 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Grundläggande grafteoretiska begrepp, grad, avstånd, diameter, matchning etc.. Teorin för matchningar särskilt i bipartite grafer. Strukturatser om 2- och 3-sammanhängande komponenter hos en graf, även Maders och Mengers satser. Teori om minorer, planeritet. Färgning av flera olika slag, nod-, kant-, listfärgning. Perfekta grafer. Hadwigers förmodan. Slumpgrafer och slumpnätverk. Den probababilistiska metoden.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna

  • Förklara innebörden av grundläggande begrepp, satser och bevis inom de delar av grafteorin som beskrivs av kursinnehållet
  • Använda grundläggande begrepp, metoder och satser inom grafteori vid problemlösning och kunna kommunicera med hjälp av matematiskt språk.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B / Engelska 6
Slutförd kurs SF1610 Diskret matematik, SF1662 Diskret matematik, SF1679 Diskret matematik eller SF1688 Diskret matematik.

Rekommenderade förkunskaper

Grundkurs i Diskret matematik är starkt rekommenderat.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • TEN1 - Tentamen, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kontinuerlig examination med inlämningsuppgifter och redovisning av projektuppgift.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd