Hoppa till huvudinnehållet

SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SF2832 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Linjära styrsystem
 • System av linjära differentialekvationer
 • Styrbarhet och observerbarhet
 • Stabilitet
 • Minimalitet och realisationsteori
 • Återkoppling, polplacering och observerare.
 • Linjärkvadratisk styrteori, dynamiska Riccati-ekvationen, algebraiska Riccati-ekvationen.
 • Kalmanfiltrering.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • Analysera linjära system med avseende på stabilitet, minimalitet, observerbarhet samt styrbarhet.
 • Använda designmetoder för syntes av tillståndsåterkoppling och optimal estimering samt analysera egenskaperna för det slutna systemet.
 • Tillämpa kursens metoder på enkla problem samt att använda Matlabs funktioner för att numeriskt lösa mer realistiska problem.

För att uppnå högsta betyg ska studenten dessutom kunna

 • Kombinera och förklara kursens metoder och tillämpa dem på mer komplexa problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Engelska B / Engelska 6
 • Slutförd grundkurs i Optimeringslära (SF1811, SF1861 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Matematisk statistik (SF1914, SF1918, SF1922 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Numerisk analys (SF1544, SF1545 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Differentialekvationer (SF1633, SF1683 eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

En slutfördkurs i reglerteknik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Kompendier från institutionen, främst Lindquist & Sand: An introduction to mathematical systems theory.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM2 - Hemuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2832

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

SF2852 Geometrisk styrteori.

Kontaktperson

Xiaoming Hu (hu@kth.se)