SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp

Geometric Control Theory

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Matematik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  VT19 P3 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  20059

 • Kursen startar

  2019-01-15

 • Kursen slutar

  2019-03-15

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Kursansvarig

  Xiaoming Hu <hu@kth.se>

 • Målgrupp

  Study Abroad Programme

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska behärska och uppskatta såväl den grundläggande teorin som de verktyg den geometriska styrteorin erbjuder, samt kunna tillämpa detta för att lösa praktiska problem.

Mätbara mål:

För att bli godkänd i kursen skall studenten kunna följande:

 • Tolka grundläggande egenskaper av linjära system t.ex styrbarhet och observerbarhet som egenskapen av visst invariant underrum.
 • Förklara geometriska betydelsen av nollställen och nollställesdynamik.
 • Räkna ut invariant underrum och olika styrda invarianta underrum för linjära system.
 • Tillämpa olika algoritmer för att lösa sådana styrproblem som störningsreducering, icke interaktiv reglering, trajektorieföljning och utsignalreglering.
 • Förklara hur den stationära utsignalen bestäms av insignalen.
 • Lösa vissa styrproblem för de olinjära system som inte har styrbara linjäriseringar.

För att uppnå högsta betyg skall studenten dessutom kunna följande:

 • Förklara hur de matematiska metoderna som används i kursen är relaterade till varandra.
 • Beskriva de matematiska grunderna och den praktiska betydelsen av resultaten och algoritmerna i kursen.
 • Lösa enkla men realistiska styrproblem som kräver en kombination av kursens olika design algoritmer .

Kursens huvudsakliga innehåll

Introduktion, invariant underrum och styrt invariant underrum, nollställen, nollställesdynamik och inversa system, trajektorieföljning och ickeinteraktiv reglering, störningsreducering, interna modellens princip, olinjära system, geometrisk styrning av robotiksystem.

Behörighet

Allmänt:

150 hp inklusive 28 hp inom matematik, 6 hp inom matematisk statistik och 6 hp inom reglerteknik. Engelska B.

Mer precist för KTH-studenter:

Avklarade kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra, differentialekvationer, matematisk statistik, numerisk analys, reglerteknik. En avklarad kurs i matematisk systemteori (SF2832) är en fördel.

Litteratur

Geometric Control Theory, lecture notes by Hu and Lindquist.

Examination

 • TENA - Tentamen, 7,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (TENA; 7,5 hp).

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Xiaoming Hu (hu@kth.se)

Examinator

Xiaoming Hu <hu@kth.se>

Övrig information

Ges ej 10/11.

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2016.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.