Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp

Om kursomgång

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60457

Kontakt

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Kontaktperson

Xiaoming Hu (hu@kth.se)

Examinator

Ingen information tillagd

Kursansvarig

Ingen information tillagd

Lärare

Ingen information tillagd
Rubriker med innehåll från kursplan SF2842 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Invariant underrum och styrt invariant underrum
 • V* och störningsreducering
 • Nollställen, nollställesdynamik och inversa system
 • Trajektorieföljning och ickeinteraktiv reglering
 • Koppling mellan input och output
 • Output reglering, interna modellens princip
 • Olinjära system

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Tolka och förklara grundläggande egenskaper av linjära system från ett geometriskt perspektiv.
 • Tillämpa olika algoritmer för att lösa sådana styrproblem som störningsreducering, icke interaktiv reglering, trajektorieföljning och utsignalreglering.
 • Lösa vissa styrproblem för de olinjära system som inte har styrbara linjäriseringar.

För att uppnå högsta betyg ska studenten dessutom kunna:

 • Lösa enkla men realistiska styrproblem som kräver en kombination av kursens olika design algoritmer .

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B / Engelska 6

Allmänt:

150 hp inklusive 28 hp inom matematik, 6 hp inom matematisk statistik och 6 hp inom reglerteknik. Engelska B.

Mer precist för KTH-studenter:

Avklarade kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra, differentialekvationer, matematisk statistik, numerisk analys, reglerteknik. En avklarad kurs i matematisk systemteori (SF2832) är en fördel.

Rekommenderade förkunskaper

Slutförd kurs SF2832 Matematisk systemteori eller motsvarande.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Geometric Control Theory, lecture notes by Hu and Lindquist.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM2 - Hemuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Skriftlig tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Xiaoming Hu (hu@kth.se)