Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF2852 Optimal styrteori 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51870

Rubriker med innehåll från kursplan SF2852 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Dynamisk programmering i diskret samt kontinuerlig tid.
 • Hamilton-Jacobi-Bellmans ekvation.
 • Teori för ordinära differentialekvationer samt matrisriccatiekvationer.
 • Pontryagins maximumprincip.
 • Problem med linjära bivillkor och kvadratiskt kriterium.
 • Optimal styrning över oändlig tidshorisont.
 • Modelprediktiv reglering.
 • Numeriska metoder för optimala styrproblem.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • Formulera optimeringsproblem med dynamik på standardform genom att använda specifikationer för dynamik, bivillkor och målfunktion. Dessutom kunna förklara hur dessa val påverkar den optimala lösningen.
 • Använda metoder i kursen för att beräkna optimala lösningar till optimala styrproblem med och utan återkoppling.
 • Tillämpa kursens metoder på enkla problem samt att använda beräkningsprogramvara för att numeriskt lösa mer realistiska problem.

För att uppnå högre betyg ska studenten dessutom kunna följande:

 • Kombinera och förklara kursens metoder och tillämpa dem på mer komplexa problem.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Engelska B / Engelska 6
 • Slutförd grundkurs i Optimeringslära (SF1811, SF1861 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Matematisk statistik (SF1914, SF1918, SF1922 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Numerisk analys (SF1544, SF1545 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i Differentialekvationer (SF1633, SF1683 eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

En slutförd kurs i reglerteknik.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HEM2 - Hemuppgifter, 1,5 hp, betygsskala: P, F
 • TEN2 - Tentamen, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Johan Karlsson (johan.karlsson@math.kth.se)