SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp

Applied Systems Engineering

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Matematik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att du ska

 • nå en djupare förståelse för det grundläggande ämnet (definerat av kursen SF2863), genom att träna på att tillämpa dessa teorier och generalisera eller specialisera dem till utvalda problem.
 • samarbeta i grupper; diskutera och tillämpa matematiska principer och tekniker på praktiska vetenskapliga problem.
 • syntetisera matematiska modeller för processer och att kunna analysera modellerna, förklara och motivera de gjorda antagadena och approximationer samt diskutera deras konsekvenser, och slutligen använda modellerna för optimering.
 • kunna kommunicera professionellt och presentera vetenskapliga resultat, genom att skriva tekniska rapporter, samt att förbereda och ge muntliga presentationer.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen baseras på olika ämnen inom systemteknik och operationsanalys relaterade till lokala industri- och forskningsprojekt. Ett teoretiskt ramverk kommer att presenteras på lektioner och ett antal (1-3) projekt kommer att användas för att illustrera teorin. Projekten genomförs i grupper (som bestäms av examinator) för att öva samarbete, ömsesidigt lärande och grupparbete.
Ämnena kan variera från år till år och ha olika fokus beroende vilka projekt som väljs ut. Numeriska och statistiska aspekter på projekten kommer att behandlas när så är relevant.
Det teoretiska ramverket är baserat på, men inte begränsat av, följande ämnen:
Marginalallokering, Pareto-optimalitet, Flermålsoptimering, Spelteori, Sheerbrokes model för optimering av reservdelar, inklusive flernivåsystem. Lagerhållningsproblem. Köteori. Dynamisk programmering. Styrda Markovprocesser. Tillförlitlighetsteori. Projektstyrning. Schemaläggning.

Behörighet

Kursen är avsedd främst för studenter på masterprogrammen TAEEM Aerospace och TTMAM Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.
Obligatoriska förkunskaper är SF1811/SF1861 Optimeringslära och SF2863 Systemteknik.

Litteratur

Beroende på vilka ämnen som hamnar i fokus kommer relevanta kapitel i Hillier and Lieberman's "Introduction to operations research" , A. Ravi Ravindran's "Operations research and Management Science handbook", och utdelat material från avdelningen att användas.

Examination

 • PRO1 - Projektuppgifter, 4,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen, TEN1, 3,5 hp
Projektuppgift, skriftlig rapport och presentation, PRO1, 4 hp.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Per Enqvist (penqvist@kth.se)

Examinator

Per Enqvist <penqvist@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med HT2015.