Hoppa till huvudinnehållet

SF2866 Tillämpad systemteknik 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

51874

Rubriker med innehåll från kursplan SF2866 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursinnehållet kommer i huvudsak baseras på följande områden:

 • Kömodeller baserade på Markovprocesser, inklusive modeller för könätverk
 • Modeller för lageroptimering, såväl deterministiska som stokastiska.
 • Schemaläggningsmetoder för produktionssystem och transportsystem, samt ruttplanering.

Variationer kan förekomma beroende på vilka projekt som väljs ut för den aktuella kursomgången.

Lärandemål

För godkänt betyg ska studenten kunna

 • Tillämpa grundläggande teori, begrepp och metoder inom de delar av systemteknik som beskrivs av kursinnehållet för att lösa problem.
 • Organisera och arbeta i grupp på projekt som tillhandahålls av industrin eller forskningsinstitut, samt redovisa och förklara resultat muntligt och skriftligt.
 • Formulera matematiska modeller för ett system, eller en process, göra avgränsningar till de frågeställningar som angetts i projektet, samt validera, analysera och optimera dessa.
 • Diskutera, och motivera val av prioritering av aspekter som kostnadseffektivitet och hållbarhet.
 • Läsa och tillgodogöra sig matematisk text om exempelvis linjär algebra, analys och systemteknik samt deras tillämpningar, kommunicera matematiska resonemang och beräkningar inom detta område muntligt och skriftligt på ett sådant sätt att de är lätta att följa.

För högre betyg ska studenten dessutom kunna

 • Förklara, kombinera och analysera teori, begrepp och metoder inom de delar av systemteknik som beskrivs av kursinnehållet och i de givna projekten.
 • Göra väl underbyggda modellantaganden, välja ut lämpliga fallstudier, validera och utvärdera tillförlitlighet, känslighet, implementerbarhet och konsekvens av resultat i projekten.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Engelska B / Engelska 6
 • Slutförd kurs i Optimeringslära (SF1811, SF1861 eller motsvarande)
 • Slutförd kurs i Systemteknik (SF2863 eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Beroende på vilka ämnen som hamnar i fokus kommer relevanta kapitel i Hillier and Lieberman's "Introduction to operations research" , A. Ravi Ravindran's "Operations research and Management Science handbook", och utdelat material från avdelningen att användas.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projektuppgifter, 4,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TEN1 - Skriftlig tentamen, 3,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Per Enqvist (penqvist@kth.se)