Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF2956 Topologisk dataanalys 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50301

Rubriker med innehåll från kursplan SF2956 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar foljande ämnen:

 • Kleinbergs teorem om omöjlighet av klustring,
 • metriska rum och dendrogram
 • klassiska hierakiska klustringsalgoritmer
 • begrepp inom simpla komplex
 • transformation av data till simpla komplex via Chech och Vietoris-Rips konstruktioner
 • extrakthera homologier av data baserat pa simpla komplex
 • moduler, streckkoder och visualisering av egenskaper hos data

Lärandemål

Efter slutfördkurs ska studenten kunna

 • använda begrepp, satser och metoder för att lösa, och presentera lösningen av problem inom topologiska data analys;
 • använda tillgänglig programvara för att analysera geometriska data.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Engelska B / Engelska 6
 • Slutförd grundkurs i numerisk analys (SF1544, SF1545 eller motsvarande)
 • Slutförd grundkurs i sannolikhetsteori och statistik (SF1922, SF1914 eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

Slutförda kurser motsvarande SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning och SF2940 Sannolikhetsteori

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Böcker, artiklar och föreläsningsanteckningar som presenteras på kursens hemsida.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • PRO1 - Projekt, 7,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Wojtek Chacholski (wojtek@kth.se)