SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp

Financial Derivatives

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande arbitrageteori och begrepp som arbitrage och kompletthet samt kunna kritiskt analysera modeller för aktie- och räntemarknader.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Matematik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för egenskaperna och prissättningen av de vanligaste finansiella derivaten såsom köp och säljoptioner, obligationer och forwards och futures.
 • definiera martingalmått och tillämpa detta för att prissätta finansiella derivat.
 • redogöra och analysera följande modeller (antagandena bakom och begränsningarna dessa medför) och kunna använda dem för prissättning:
  - Black-Scholes modell och dess utvidgningar till t ex flera valutor och tillgångar med utdelning.
  - Korträntemodeller (speciellt modeller som har affin terminstruktur)
  - Forwardräntemodeller
  - LIBOR-modeller
  - Swapränte-modeller
 • byta numerär för att prissätta finansiella derivat.

För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:

 • Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Martingalbaserad teori för arbitrageprissättning av finansiella derivat. Black-Scholes modell och dess utvidgningar. Korträntemodeller. Forwardräntemodeller. LIBOR-modeller. Prissättning genom byte av numerär.

Behörighet

Avklarade kurser i Sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande), Martingaler och stokastiska integraler (SF2970 eller motsvarande), Finansiell matematik (SF2701 eller motsvarande) samt Engelska B.

Litteratur

Björk, T.:Arbitrage Theory in Continuous Time, 3:rd Ed., Oxford University Press. 

Examination

 • OVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen, 4,5 hp och godkända inlämningsuppgifter 3 hp.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Fredrik Viklund (frejo@kth.se)

Examinator

Fredrik Viklund <frejo@kth.se>

Övrig information

En lämplig förberedelse för denna kurs är SF2701 Finansiell Matematik

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2015.
Examinationsinformation gäller från och med VT2013.