SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp

Financial Derivatives

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande arbitrageteori och begrepp som arbitrage och kompletthet samt kunna kritiskt analysera modeller för aktie- och räntemarknader.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Martingalbaserad teori för arbitrageprissättning av finansiella derivat. Black-Scholes modell och dess utvidgningar. Korträntemodeller. Forwardräntemodeller. LIBOR-modeller. Prissättning genom byte av numerär.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för egenskaperna och prissättningen av de vanligaste finansiella derivaten såsom köp och säljoptioner, obligationer och forwards och futures.
 • definiera martingalmått och tillämpa detta för att prissätta finansiella derivat.
 • redogöra och analysera följande modeller (antagandena bakom och begränsningarna dessa medför) och kunna använda dem för prissättning:
  - Black-Scholes modell och dess utvidgningar till t ex flera valutor och tillgångar med utdelning.
  - Korträntemodeller (speciellt modeller som har affin terminstruktur)
  - Forwardräntemodeller
  - LIBOR-modeller
  - Swapränte-modeller
 • byta numerär för att prissätta finansiella derivat.

För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:

 • Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Avklarade kurser i Sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande), Martingaler och stokastiska integraler (SF2970 eller motsvarande), Finansiell matematik (SF2701 eller motsvarande) samt Engelska B.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Björk, T.:Arbitrage Theory in Continuous Time, 3:rd Ed., Oxford University Press. 

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • OVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En skriftlig tentamen, 4,5 hp och godkända inlämningsuppgifter 3 hp.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Fredrik Viklund

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2975

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Industriell ekonomi, Matematik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Fredrik Viklund (frejo@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Övrig information

En lämplig förberedelse för denna kurs är SF2701 Finansiell Matematik