Hoppa till huvudinnehållet

SF2975 Finansiella derivat 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att studenten ska bli väl förtrogen med grundläggande arbitrageteori och begrepp som arbitrage och kompletthet samt kunna kritiskt analysera modeller för aktie- och räntemarknader.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan SF2975 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Martingalbaserad teori för arbitrageprissättning av finansiella derivat med särskilt fokus på modeller i kontinuerlig tid. Kursinnehållet kommer i huvudsak baseras på följande områden:

 • Definition av martingalmått och tillämpning av dessa för prissättning av finansiella derivat samt den underliggande teorin.
 • Egenskaper hos de vanligaste finansiella derivaten – såsom köp- och säljoptioner, obligationer, forwards och futures – samt prissättning av dessa.
 • Black-Scholes modell och dess utvidgningar.
 • Analys av kortränte-modeller, forwardränte-modeller, LIBOR-modeller och swapränte-modeller (antagandena bakom och begränsningarna dessa medför) samt tillämpning av dessa för prissättning.
 • Byte av numerär för prissättning av finansiella derivat.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

 • formulera och motivera centrala begrepp och resultat inom finansiell matematik samt redogöra och argumentera för samband dem emellan.
 • tillämpa centrala begrepp, metoder och resultat inom finansiell matematik för att modellera och analysera modeller av finansiella marknader samt för att prissätta finansiella derivat.
 • analysera finansiella marknader utifrån olika stabilitetsperspektiv.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • Engelska B / Engelska 6
 • Slutförd kurs i sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande)

Rekommenderade förkunskaper

 • Slutförd grundläggande kurs i finansiell matematik (SF2701 eller motsvarande)
 • Slutförd kurs i martingalteori och stokastisk integration (SF2971 eller motsvarande).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • OVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2975

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi, Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Sigrid Källblad Nordin (sigridkn@kth.se)