SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp

Risk Management

Under det senaste decenniet har stora ansträngningar gjorts för att åstadkomma internationella standarder och riktlinjer för finansiell riskhantering och riskvärdering. Dessa standarder och riktlinjer har till stor del implementerats i nationella lagar som reglerar riskhantering och riskvärdering för banker och finansiella institutioner. I Sverige kontrollerar Finansinspektionen att dessa lagar efterlevs.

På finansiella institutioner hanteras portföljer bestående av hundratals eller tusentals tillgångar och kontrakt av olika slag. Typiskt finns komplicerade beroenden mellan värdeändringar för komponenterna i portföljerna och dessa beroenden påverkar kraftigt portföljernas totala värden. För god riskhantering av en sådan portfölj krävs, förutom erfarenhet och hantverksskicklighet, förmåga att kunna utveckla och hantera avancerade matematiska och statistiska modeller och verktyg. Kursen ger färdighet i utveckling, analys och kritisk jämförelse av sådana modeller och verktyg samt kunskap om de underliggande problem som dessa modeller och verktyg ska tillämpas på.

Kursen bygger vidare på, och förutsätter, en stabil grund i grundläggande matematisk statistik och sannolikhetsteori.

I ett större perspektiv är kursens mål att öka kunskapen om moderna metoder och synsätt för riskhantering och riskvärdering hos de som i framtiden kommer att ha ansvar för riskhantering och utveckling av modeller och programvara för banker och finansiella institutioner.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Industriell ekonomi
  Matematik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 för programstuderande

HT19 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT19 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10043

 • Kursen startar

  2019-10-28

 • Kursen slutar

  2020-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

 • Anmälan

  Fullfölj anmälan för kursen på antagning.se via denna anmälningslänk.
  Observera att anmälan måste slutföras på antagning.se genom egen inloggning.

HT18 SAP för Study Abroad Programme (SAP)

 • Perioder

  HT18 P2 (7,5 hp)

 • Anmälningskod

  10025

 • Kursen startar

  2018-10-29

 • Kursen slutar

  2019-01-14

 • Undervisningsspråk

  Engelska

 • Studielokalisering

  KTH Campus

 • Undervisningstid

  Dagtid

 • Undervisningsform

  Normal

 • Antal platser

  Ingen begränsning

 • Schema

  Schema (nytt fönster)

 • Kursansvarig

  Anja Janssen <anjaj@kth.se>

 • Lärare

  Anja Janssen <anjaj@kth.se>

 • Målgrupp

  Endast för SAP-studenter. Studenter från UCAS.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • Skriva ett programpaket bestående av rutiner för statistisk analys av finansiell data och skattning av olika typer av riskmått.
 • Identifiera brister och goda egenskaper hos modeller för finansiella portföljer och hos riskmått, samt kunna motivera val av modell och riskmått i en given situation.
 • Identifiera olika beroendeegenskaper hos data bestående av flerdimensionella observationer, och föreslå en flerdimensionell modell med dessa egenskaper.
 • Använda extremvärdesteori för att konstruera skattningar av riskmått såsom Value-at-Risk och Expected Shortfall.
 • Beräkna riskmått med olika metoder och motivera val av metod utifrån givna förutsättningar såsom egenskaper hos en given portfölj eller finansiellt instrumentet och mängden tillgänglig data och dess egenskaper.
 • Identifiera egenskaper hos finansiell data utifrån resultat av grafiska test.
 • Genom explicita beräkningar kunna tillämpa de matematiska idéer som ligger till grund för kreditriskmodeller för stora portföljer.

För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:

 • Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Modellering och analys av finansiella risker och försäkringsrisker.  

Riskmått: Traditionella riskmått, Value at Risk, expected shortfall, spekrala riskmått.

Empiriska fördelningar, kvantiler och riskmått. Analys av osäkerhet med konfidensintervall och Bootstrap.

Parametriska modeller: modelval, parameterskattning, validering, simulering.

Extremvärdesstatistik 

Multivariata modeller: beroendemått, elliptiska fördelningar, copulas, simulering, modeller för stora portföljer, diversifiering och hedgning.

Behörighet

Avklarade kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra, differentialekvationer, matematisk statistik, numerisk analys

Avklarat SF2940 Sannolikhetsteori och SF2942 Portföljteori och riskvärdering.

Litteratur

Hult, Lindskog, Hammarlid and Rehn: Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods, Springer

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

En skriftlig tentamen, 4,5 hp.
Inlämningsuppgifter. 3 hp.

Ges av

SCI/Matematik

Kontaktperson

Anja Janssen (anjaj@kth.se)

Examinator

Anja Janssen <anjaj@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2012.
Examinationsinformation gäller från och med HT2007.