SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp

Risk Management

Under det senaste decenniet har stora ansträngningar gjorts för att åstadkomma internationella standarder och riktlinjer för finansiell riskhantering och riskvärdering. Dessa standarder och riktlinjer har till stor del implementerats i nationella lagar som reglerar riskhantering och riskvärdering för banker och finansiella institutioner. I Sverige kontrollerar Finansinspektionen att dessa lagar efterlevs.

På finansiella institutioner hanteras portföljer bestående av hundratals eller tusentals tillgångar och kontrakt av olika slag. Typiskt finns komplicerade beroenden mellan värdeändringar för komponenterna i portföljerna och dessa beroenden påverkar kraftigt portföljernas totala värden. För god riskhantering av en sådan portfölj krävs, förutom erfarenhet och hantverksskicklighet, förmåga att kunna utveckla och hantera avancerade matematiska och statistiska modeller och verktyg. Kursen ger färdighet i utveckling, analys och kritisk jämförelse av sådana modeller och verktyg samt kunskap om de underliggande problem som dessa modeller och verktyg ska tillämpas på.

Kursen bygger vidare på, och förutsätter, en stabil grund i grundläggande matematisk statistik och sannolikhetsteori.

I ett större perspektiv är kursens mål att öka kunskapen om moderna metoder och synsätt för riskhantering och riskvärdering hos de som i framtiden kommer att ha ansvar för riskhantering och utveckling av modeller och programvara för banker och finansiella institutioner.

Visa kursinformation utifrån vald termin och kursomgång:

Kursomgång och genomförande

Ingen kursomgång är vald

Välj termin och kursomgång ovan för att få information från rätt kursplan och kursomgång.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Modellering och analys av finansiella risker och försäkringsrisker.  

Riskmått: Traditionella riskmått, Value at Risk, expected shortfall, spekrala riskmått.

Empiriska fördelningar, kvantiler och riskmått. Analys av osäkerhet med konfidensintervall och Bootstrap.

Parametriska modeller: modelval, parameterskattning, validering, simulering.

Extremvärdesstatistik 

Multivariata modeller: beroendemått, elliptiska fördelningar, copulas, simulering, modeller för stora portföljer, diversifiering och hedgning.

Lärandemål *

Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna

 • Skriva ett programpaket bestående av rutiner för statistisk analys av finansiell data och skattning av olika typer av riskmått.
 • Identifiera brister och goda egenskaper hos modeller för finansiella portföljer och hos riskmått, samt kunna motivera val av modell och riskmått i en given situation.
 • Identifiera olika beroendeegenskaper hos data bestående av flerdimensionella observationer, och föreslå en flerdimensionell modell med dessa egenskaper.
 • Använda extremvärdesteori för att konstruera skattningar av riskmått såsom Value-at-Risk och Expected Shortfall.
 • Beräkna riskmått med olika metoder och motivera val av metod utifrån givna förutsättningar såsom egenskaper hos en given portfölj eller finansiellt instrumentet och mängden tillgänglig data och dess egenskaper.
 • Identifiera egenskaper hos finansiell data utifrån resultat av grafiska test.
 • Genom explicita beräkningar kunna tillämpa de matematiska idéer som ligger till grund för kreditriskmodeller för stora portföljer.

För att uppnå högsta betyg förväntas studenten dessutom kunna följande:

 • Kombinera samtliga ovannämnda begrepp och metoder för att lösa mer sammansatta problem.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Avklarade kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra, differentialekvationer, matematisk statistik, numerisk analys

Avklarat SF2940 Sannolikhetsteori och SF2942 Portföljteori och riskvärdering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

En skriftlig tentamen, 4,5 hp.
Inlämningsuppgifter. 3 hp.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Anja Janssen

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb SF2980

Ges av

SCI/Matematik

Huvudområde *

Industriell ekonomi, Matematik

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anja Janssen (anjaj@kth.se)

Etiskt förhållningssätt *

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.