Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp

Under det senaste decenniet har stora ansträngningar gjorts för att åstadkomma internationella standarder och riktlinjer för finansiell riskhantering och riskvärdering. Dessa standarder och riktlinjer har till stor del implementerats i nationella lagar som reglerar riskhantering och riskvärdering för banker och finansiella institutioner. I Sverige kontrollerar Finansinspektionen att dessa lagar efterlevs.

På finansiella institutioner hanteras portföljer bestående av hundratals eller tusentals tillgångar och kontrakt av olika slag. Typiskt finns komplicerade beroenden mellan värdeändringar för komponenterna i portföljerna och dessa beroenden påverkar kraftigt portföljernas totala värden. För god riskhantering av en sådan portfölj krävs, förutom erfarenhet och hantverksskicklighet, förmåga att kunna utveckla och hantera avancerade matematiska och statistiska modeller och verktyg. Kursen ger färdighet i utveckling, analys och kritisk jämförelse av sådana modeller och verktyg samt kunskap om de underliggande problem som dessa modeller och verktyg ska tillämpas på.

Kursen bygger vidare på, och förutsätter, en stabil grund i grundläggande matematisk statistik och sannolikhetsteori.

I ett större perspektiv är kursens mål att öka kunskapen om moderna metoder och synsätt för riskhantering och riskvärdering hos de som i framtiden kommer att ha ansvar för riskhantering och utveckling av modeller och programvara för banker och finansiella institutioner.

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-10-28 programstuderande

Anmälningskod

51483

Rubriker med innehåll från kursplan SF2980 (VT 2022–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Modellering och analys av finansiella risker och försäkringsrisker.
 • Riskmått: Traditionella riskmått, Value at Risk, expected shortfall, spektrala riskmått.
 • Empiriska fördelningar, kvantiler och riskmått. Analys av osäkerhet med konfidensintervall och Bootstrap.
 • Parametriska modeller: modellval, parameterskattning, validering, simulering.
 • Extremvärdesstatistik.
 • Multivariata modeller: beroendemått, elliptiska fördelningar, copulas, simulering.

Lärandemål

Efter slutfördkursska studenten kunna:

 • formulera samt tillämpa riskmått såväl som metoder inom statistisk modellering och analys vilka är relevanta för bedömning och hantering av finansiella risker,
 • utforma samt implementera metoder för att analysera datamängder som är relevanta ur ett riskhanteringsperspektiv,
 • identifiera och diskutera metoder för tillsyn och reglering av hållbara finansiella marknader och diskutera som hållbarhetsaspekter påverkar riskprofilen av företag.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Engelska B/ Engelska 6

Slutförd avancerad kurs i sannolikhetsteori (SF2940 eller motsvarande).

Rekommenderade förkunskaper

Slutfördkurs i Portföljteori (SF2942 eller liknande).

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Hult, Lindskog, Hammarlid and Rehn: Risk and Portfolio Analysis: Principles and Methods, Springer

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVN1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Industriell ekonomi, Matematik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Anja Janssen (anjaj@kth.se)