SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp

Mechanics, Smaller Course

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Kursnivå (A-D)

  A
 • Huvudområde

  Maskinteknik
  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

VT17 CENMI/CLGYM för programstuderande

VT17 CMEDT för programstuderande

VT16 COPEN för programstuderande

VT16 CMEDT för programstuderande

Lärandemål

Efter att ha studerat denna kurs ska teknologen kunna

 • Tillämpa Newtons tre lagar för enkla mekaniska system
 • Lösa enkla rörelseekvationer
 • Tillämpa lagen om den kinetiska energin och kraftmomentlagen
 • Avgöra när centralrörelseteori är tillämpbart
 • Lösa harmoniska svängningsproblem med och utan dämpning

Mer konkret ska teknologen kunna

 • Skilja på vektorer och skalärer
 • Rita ut krafterna och momenten på en kropp
 • Ställa upp rörelseekvationerna för en kropp
 • Ställa upp energisambandet för en kropp
 • Använda rörelseekvationer och energisamband för att bestämma t e x hastighet och position som funktion av tiden
 • Härleda kraft-, moment- och energiekvationer utifrån Newtons andra lag
 • Bestämma egenfrekvensen för ett system bestående av massa fjäder och dämpare
 • Redogöra för de tre lösningarna till centralrörelseproblemet: ellips, parabel och hyperbel.

Genom att läsa mekanik ska teknologen

 • Utveckla sin förståelse för matematisk modellering av naturen
 • Utveckla och fördjupa sin förståelse för grundläggande begrepp och metoder inom vetenskapen
 • Få en inblick i uppbyggnaden av ett tillämpbart axiomatiskt system
 • Få ökad färdighet att lösa problem
 • Skapa en grund för lösning av dimensioneringsproblem

Kursens huvudsakliga innehåll

Vektorer och kinematik, Inertialsystem, krafter, Newtons lagar, Arbete, effekt, energi, Centralrörelse, Masscentrum, tröghetsmoment, Partikelsystem och tyngdpunktsrörelse, Rotation kring fix axel.

Lineära svängningar i en dimension, harmoniska, dämpade.

Behörighet

Linjär algebra och geometri, differential och integralkalkyl en variabel, flera variabler bör åtminstone läsas parallellt.

Litteratur

Nicholas Apazidis, Mekanik, Studentlitteratur eller Christer Nyberg, Mekanik Grundkurs, Liber.

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,5, betygsskala: P, F
 • TENB - Teori, 1,5, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • TENC - Problem, 3,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Skriftlig tentamen (3 hp), inlämningsuppgifter (1,5 hp), teoridelen av tentamen (1,5 hp) kan avklaras på kontrollskrivningar.

Ges av

SCI/Mekanik

Examinator

Elena Gutierrez Farewik <lanie@kth.se>

Påbyggnad

SG1301, SG1140.

Versionsinformation

Kursplan giltig från och med HT08.
Examinationsinformation giltig från och med HT07.